نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می‎گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد ‎کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقّت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانه‌ای آن می‎پردازد.
تحقیق حاضر نشان می‎دهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ دیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مالیّت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلّه دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشکل مواجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The entailment of Arsh on the temporary decline of the benefits of the organs

نویسندگان [English]

  • Reza Poorsedghi 1
  • Abdollah Omidifard 2

1 PhD. Student of Qom University

2 Qom Universiti

چکیده [English]

The temporary elimination of the benefit of the organ due to incurred crime have been put under the topic of Arsh in Islamic Penal Code while no proper jurisprudential study has been undertaken in this case; what is more, the presence of some beliefs such as no liability for non-used benefits paves the way for some prevailing suggestions that there are no liabilities under the topic of Arsh and the blood money for the temporary decline of benefits in religion. This gets more intense in cases which the organ has no evident injury or harm and fracture but the benefits are eliminated in temporary terms. By a full grasp of the necessity of this discussion, this study investigates the issue by referring to library documents by an analytic-critical method. Our study shows that the presence of the right to use body organ is a good reason for the presence of liability of Arsh in cases of temporary decline of organ benefits on the criminal because the subject of liability is the loss of property and right of the others, and on our assumption, the right of using organ benefit has been eliminated; however, the lack of financiality before the act or the before the renting contract is a hinder to the use of liability principle in this assumption; also, due to the impossibility of jurisprudential comparison between the Arsh for permanent decline of benefit with temporary decline of benefits because of the lack of unity of procedure as well as the emergence of the blood money and Arsh for the blood money of harms incurred to organ, and finally, considering the religiosity of blood money and Arsh and the principle of non-liability, it is overwhelmingly challenging to prove the Arsh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arsh
  • government
  • temporary decline
  • decline of benefits
  • Arsh for the crime
  • liability of Arsh
- اردبیلى، احمد بن محمد (1403ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج10، قم: مؤسسه النشر الاسلامى.
- اصفهانى، محمد حسین کمپانى (1418ق)، حاشیه کتاب المکاسب، ج1، قم: أنوار الهدى.
- ایزدی فرد، علی اکبر؛ محسنی دهکلانی، محمد؛ قندور بیجارپس، اسماعیل (1396)، قلمرو قاعده‌ «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 16، 69-92.
- ایروانى، باقر (1427ق)، دروس تمهیدیّه فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، ج3، قم: بی‎ نا.
- بحرالعلوم، سید محمد بن محمدتقى(1403ق)، بلغه الفقیه، ج1، چ4، تهران: مکتبه الصادق.
- تمیمی مغربى، نعمان بن محمد (1385ق)، دعائم الإسلام، قم: ج2، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
- جبعی عاملى(شهید ثانى)، زین الدین بن على (1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج3و12و15، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.
- حاجی ده‎آبادی، احمد (1389)، ارش؛ ماهیّت، شیوه محاسبه و مسؤول آن، مطالعات حقوقی، 2/1، 121-85.
- حسینی عاملى، سید جواد بن محمد (1419ق)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، ج18، قم: مؤسسه النشر الاسلامى.
- حسینی مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على (1417ق)، العناوین الفقهیه، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامى.
- حلّى(محقّق)، جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج3و4، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- خامسی‌پور، فرسیما؛ قدوسی، آرش؛ میرحسینی، سید مجید؛ نیک دوستی، مجتبی (1392)، مبانی طبی، حقوقی و فقهی تعیین ارش ناتوانی جنسی در زنان آسیب نخاعی، حقوق پزشکی، 27، 89-112.
- خوانسارى، سید احمد بن یوسف (1405ق)، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج6، چ2، قم: اسماعیلیان.
- خوئى، سید ابو القاسم (1418ق)، موسوعه الإمام الخوئی، ج6و30، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی(ره).
- خوئى، سید ابو القاسم (1422ق)، مبانی تکمله المنهاج، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی(ره).
- رشتى، میرزا حبیب الله (1311ق)، کتاب الإجاره، بی جا: بى‌نا.
- رشتى، میرزا حبیب الله (بی‌تا)، کتاب الغصب، بی جا: بی نا.
- صدوق(شیخ)، محمّد بن على بن حسین بن بابویه قمّی (1413ق)، من لایحضره الفقیه، ج4، قم: مؤسسه النشر الاسلامى.
- صیمرى، مفلح بن حسن (1420ق)، غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار الهادی.
- طباطبائی یزدى، سید محمدکاظم (1409ق)، العروه الوثقى، ج2، بیروت: مؤسسه الأعلمی.
- طباطبائى(صاحب ریاض)، سید على بن محمد (1418ق)، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج16، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
- طوسى(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج7، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.
- طوسى(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (بی‎ تا)، الفهرست، نجف: المکتبه الرضویه.
- غروی نائینى، میرزا محمدحسین (1373ق)، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج1، تقریر: موسی نجفی خوانساری، تهران: المکتبه المحمدیّه.
- کشّى، محمد بن عمر بن عبد العزیز (1409ق)، رجال الکشّی، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
- کلینى، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، ج7، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
- مکارم شیرازى، ناصر (1427ق)، الفتاوى الجدیده، ج3، قم: مدرسه امام على بن ابی طالب علیه السلام.
- موسوی قزوینى، سید على (1419ق)، رساله قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، قم: مؤسسه النشر الاسلامى.
- نجاشى، احمد بن على (1407ق)، رجال النجاشی(فهرست أسماء مصنّفی الشیعه)، قم: مؤسسه النشر الاسلامى.
- نجفی(صاحب جواهر)، محمدحسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج27و37و42و43، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.