نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

2 استاد مدعو دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران. و دانشیارگروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادگروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بطور متعارف طرفین یک قرارداد صرفاً متعهد به رعایت اصولی هستند که به صراحت در قرارداد درج گردیده است. به موازات نصوص قانونی، شروط قراردادی نیز عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین هستند. با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهد به درستکاری است. تعهد مذکور یک اصل اخلاقی- قانونی نانوشته وعبارت است ازوظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون اینکه به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلی است که درحوزه‌های قراردادی متعدد نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اعمال می‌شود. پژوهش حاضر درصدد است با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند ، سوئد ، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی مورد تدقیق قراردهد. تعهد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقل و منبع ایجاد تعهد، شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلی عرف و انسان مداری در حقوق، مفهوم تعهد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غش، نجش، تلقی رکبان و... استنباط کرد.
کلید واژه ها: حقوق نوردیک، تعهد به درستکاری، حسن نیت، غش، تلاقی رکبان، صداقت، منع اکل باطل مال

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of duty of loyalty in Nordic contract law and Islamic law system and planning its design in Iranian law

نویسندگان [English]

 • Hedyeh Habibian 1
 • Alireza Yazdanian 2
 • Mehrab Darabpour 3
 • Seyed Mohammadreza Ayati 4

1 Azad Islamic University

2 Department of Private Law, University of Esfahan

3 Shahid Beheshti University

4 Azad Islamic University

چکیده [English]

Abstract
Conventionally, the parties of a contract are only obligated to merely with the principles that are explicitly included in the contract. Along with the legal texts, the contractual conditions are also the determining factor of the behavior of the contracting parties. However, in recent decades, legal scholars have discussed the possibility of applying unwritten principles and norms in order to change contractual relations. One of the clear examples of these principles is duty of loyalty. The aforementioned obligation is an unwritten moral-legal principle and an expression of the duty of the parties to consider each other's interests and expectations in a reasonable manner without unreasonably jeopardizing their own interests. It is basically a Roman law idea and a general rule that applies in many contractual areas such as employment contracts, Fiduciary contracts, e-commerce contracts and Commercial cooperation contracts. The current research is trying to verify the concept of duty of loyalty in Nordic countries (Scandinavia or Northern European countries including Finland, Sweden, Norway and Denmark) and Islamic legal system by analytical-descriptive method and using library resources. Duty of loyalty in Imami jurisprudence, which is the basis of Iran's laws, has not been recognized as an independent principle and a source of commitment, but from the general principles of custom and humanism in law, the concept of mentioned duty, the results and obligations arising from it can be determined through the discussions .He deduced misrepresentation, dissimulation in transactions, Talaghi Rokban , etc.
Keywords: Nordic law, duty of loyalty, good faith, dissimulation in transactions, Talaghi Rokban, honesty, prohibition of misappropriation of property

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nordic law
 • duty of loyalty
 • good faith
 • dissimulation in transactions
 • Talaghi Rokban
 • honesty
 • prohibition of misappropriation of property