نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

بزهکاری اطفال و نوجوانان، از موضوعاتی است که سیاست جنایی، ناگزیر به تعریف و تعیین اصول خاصّ تأثیرات خود در این مورد گردیده است. این امر به معنای سیاست کیفری ویژه ای در قبال بزهکاران صغیر ناسازگار است، زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی، بزهکاری اطفالی می باشد که هنوز زندگی اجتماعی را شروع ننموده اند؛ اما بر اثر عوامل اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگیشان برای همیشه نابود شده است. رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان موجب می شود قانونگذار از آنان حمایت های ویژه ای نماید، لذا رسیدگی به بزهکاری این افراد، مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای متمایز از سیستم دادرسی سایر افراد است. مطالعه تطبیقی دو کشور ایران و انگلیس نشان می دهد که همان گونه که در انگلیس، اطفال و نوجوانان مشمول این حمایت ها هستند در کشور ایران نیز، لزوم اصلاح و تربیت این اشخاص، قوانین کیفری موردنظر قانونگذار را نقض می کند ولی حقوق ایران در زمینه پیش بینی دادرسی افتراقی در مراحل مختلف دادرسی به ویژه تحقیقات مقدماتی برای حمایت از اطفال و نوجوانان منسجم نیست اما در انگلستان با ملاحظات بسیاری با این افراد برخورد کرده و تضمینات مناسبی برای آنان پیش بینی گردیده است. این مقاله در تلاش است که با روشی توصیفی تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ دهد که وجوه تمایز و تشابه سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلستان در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان چیست؟ ایران نیز با توجه نمودن به نقاط قوّت و مثبت تحوّلات در قوانین جدید کشورهای دیگر از قبیل انگلستان در زمینه سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان، بازنگری اساسی در مراحل دادرسی، محاکمه و اجرای احکام کودکان ونوجوانان بزهکار داشته باشد و قوانین بر پیشگیری از این جرایم و اعمال مجازات های جایگزین با رویکرد عدم تکرار جرم تأکید نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's Criminal Policy Towards Juvenile Offenders: A Comparative Perspective with English Law

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Radmehr 1
  • Ali Rezvani 2
  • Hamid Masjedsaraie 3

1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran (corresponding author

3 Professor of Islamic Jurisprudence Department, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Juvenile delinquency is one of the issues that criminal policy inevitably affects by defining and determining its specific principles. This signifies a distinct criminal policy towards juvenile offenders, as one of the bitter fruits of contemporary industrial societies is juvenile delinquency, where individuals have not yet started their social life but have been tainted by various social, cultural, political, and other factors, leading to the destruction of their lives. Dealing with juvenile crimes leads lawmakers to provide special support for them. Therefore, addressing juvenile delinquency requires the existence of a specialized judicial system distinct from the legal system for adults. A comparative study of Iran and England shows that, just as in England, children and adolescents are entitled to such support, in Iran, the necessity of reforming and educating these individuals violates the intended criminal laws, but Iran's laws do not provide a cohesive approach to protect and support children and adolescents in various stages of the legal process, especially in preliminary investigations. In contrast, England has adopted many considerations for dealing with these individuals and has provided appropriate guarantees for them. This article seeks to answer the fundamental question through a descriptive-analytical method: What are the similarities and differences between Iran's criminal policy and England's criminal policy regarding juvenile delinquency? Iran should also consider the strengths and positive aspects of the changes in the laws of other countries such as England in the field of differential criminal policy towards juvenile offenders, fundamentally revising the stages of trial, prosecution, and implementation of sentences for delinquent children and adolescents, and emphasize laws on crime prevention and alternative punishments with a focus on non-repetition of offenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characteristics of law
  • general policies
  • lawmaking system. Iran's Criminal Policy
  • England's Criminal Policy
  • Juvenile Delinquents
  • Juvenile Delinquency
- آنسل، مارک (1395)، دفاع اجتماعی، ترجمه: محمد آشوری، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- اردبیلی، محمدعلی (1383)، نگهداری تحت نظر (مجموعه مقالات جنایی)، تهران: سمت.
- الوندی، مظفّر (1378)، جرم و بزهکاری در مرحله ای از دوران نوجوانی، ماهنامامه اصلاح و تربیت، 57، 16-21.
- بارانی، محمد؛ کشفی، سید سعید (1391)، نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان- راهنمای علمی پلیس، تهران: علامت.
- باقری نژاد، زینب (1394)، اصول آئین دادرسی کیفری، تهران: خرسندی.
- پیرامن، فاطمه (1390)، بررسی کرامت انسانی در اسلام، حقوق و اسناد بین الملل، راهنما: محمد هاشمی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- ترکی هرچنگانی، عباس؛ شامبیاتی، هوشنگ؛ رهامی، محسن (1398)، بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آیینه سیاست جنایی تقنینی ایران، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 20، 95-120.
- خسروی، وحید (1393)، جایگاه وکیل در تحقیقات مقدّماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نقل از: /http://tadbir24.ir/fa/news/23539.
- رحمدل، منصور (1392)، دادرسی عادلانه و مقررات دادرسی کیفری ایران، تازه های علوم جنایی، تهران: میزان.
- زینالی، حمزه (1381)، پیشگیری از بزهکاری و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 6، 97-124.
- شامبیانی، هوشنگ (1401)، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران: مجد.
- عباچی، مریم (1388)، پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودکان با تأکید بر نقش پلیس در پیشگیری از تکرار جرم و از بزه دیدگی»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملّی پیشگیری از جرم.
- عباچی، مریم (1383)، پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان، مجله حقوقی دادگستری، 47، 49-86.
- قریشی، علی اکبر (1412ق)، قاموس قرآن، ج4، چ6، قم: دار الکتب الاسلامیه.
- کیخا، حسن (1399)، مسئولیت کیفری اطفال در حقوق تطبیقی، تهران: مهرکلام.
- گلدوزیان، ایرج (1384)، بایسته های حقوق جزای عمومی، چ12، تهران: میزان.
- لازرژ، کریستین  (1382 ، درآمدى به سیاست جنایى، ترجمه: على حسین نجفى ابرندآبادى، تهران: میزان.
- محمدیان، سارا؛ محمدرضا پور، بابک (1392)، لزوم تشکیل پرونده شخصیت در فرایند دادرسی کیفری ایران، مجله علمی پزشکی قانونی، 2-3، 329-340.
- معظمی، شهلا (1390)، بزهکاری کودکان و نوجوانان، تهران: دادگستر.
- معظمی، شهلا (1386)، پیشگیری جرم شناختی، تهران: مجد.
- معین، محمد (1385)، فرهنگ فارسی، ج2، چ21، تهران: امیرکبیر.
- مهدوی، محمود (1391)، پیشگیری از جرم: پیشگیری رشدمدار، تهران: سمت.
- مهرا، نسرین (1383)، حق کودک بر خطاکاری، مسئولیّت کیفری و صغیر نابالغ، تلخیص و ترجمه مقاله Gillian Douglas، مجله تخصصی الهیات و حقوق، 13، 187- 216.
- مهرا، نسرین (1383)، علوم جنایی(ترمیمی» شدن عدالت کیفری در انگلستان و ویلزمجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری، تهران: سمت.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ هاشم بیگی، حمید (1377)، دانشنامه جرم شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ هاشم بیگی، حمید (1390)، تقریرات سیاست جنایی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ هاشم بیگی، حمید (1382)، مشارکت مردم در سیاست جنایی و نقش رسانه ها در افزایش این مشارکت، شورای عالی توسعه قضایی.
- نصری، عبدالله (1394)، مبانی انسان شناسی در قرآن، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- نقدی نژاد، مجتبی (1390)، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی، چ2، تهران: جاودانه جنگل.
- هاشمی، محمد (1395)، مسئولیّت کیفری نوجوانان در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه محدّث نوری.
-Bandura, Aggression (1973), social learning analysis Englewood cliffs, NJ, prentice Hall, Declaration on the right of the child.
- Bevan, H.K; (2007) Child Law, London, Butterworth's, 2007.
-Delmas Martie, May rie (2010), Great Systems of Criminal Policy, translated by A.H. Najafi Abrand Abadi, Mizan Pub, 1st edition.
-Feuerbach, manuel de droit penal (1803), cite par Georges levasseur, la politique criminelle, in archives philosophie du droit, tome 16, pars, sire, p132