نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

10.22075/feqh.2022.28511.3386

چکیده

رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان موجب می شود قانونگذار از آنان حمایت های ویژه ای نماید، لذا رسیدگی به بزهکاری این افراد مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است. به بیانی دیگر براساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، سیستم دادرسی این افراد باید از سیستم های دیگر متمایز باشد. مطالعه تطبیقی دو کشور ایران و انگلیس نشان می دهد که همان گونه که در انگلیس اطفال و نوجوانان مشمول این حمایت ها هستند، در کشور ایران نیز، لزوم اصلاح و تربیت این اشخاص قوانین کیفری مورد نظر قانونگذار را نقض می کند ولی حقوق ایران در زمینه پیش بینی دادرسی افتراقی در مراحل مختلف دادرسی به ویژه تحقیقات مقدماتی برای حمایت از اطفال و نوجوانان منسجم نیست اما در انگلستان با ملاحظات بسیاری با این افراد برخورد می کنند و تضمینات مناسبی برای آنان پیش بینی گردیده است. این مقاله در تلاش است که با روشی توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای، به این سؤال اصلی که وجوه تمایز و تشابه سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلستان در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان چیست، پاسخ دهد. ایران نیز با توجه نمودن به نقاط قوت و مثبت تحولات در قوانین جدید کشورهای دیگر از قبیل انگلستان در زمینه سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان، بازنگری اساسی در مراحل دادرسی، محاکمه و اجرای احکام کودکان ونوجوانان بزهکار داشته باشد و قوانین بر پیشگیری از این جرایم و اعمال مجازات های جایگزین با رویکرد عدم تکرار جرم تأکید نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's criminal policy towards juvenile delinquency with a comparative view of English law

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Radmehr 1
  • Ali Rezvani 2
  • Hamid Masjedsaraie 3

1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran (corresponding author

3 Semnan University

چکیده [English]

The delinquency of children and adolescents is one of the issues that criminal policy has become necessary to define and determine the specific principles of its effects in this case. This means a special penal policy against juvenile delinquents, because one of the bitter fruits of the current industrial societies is the delinquency of children who have not yet started social life; But due to social, cultural, political factors, etc., they have been infected with all kinds of corruption and their lives have been destroyed forever. The purpose of this article is to compare the criminal policy of Iran and England regarding the delinquency of the vulnerable group of children and adolescents. Therefore, dealing with the crimes of children and adolescents causes the legislator to give them special protection, therefore, dealing with the delinquency of these people requires the existence of a special judicial system. In other words, based on the principles and rules governing the criminal law of children and adolescents, the judicial system of these people should be different from other systems. The comparative study of the two countries of Iran and England shows that just as children and adolescents are subject to these protections in England, in Iran too, the need to reform and educate these people violates the criminal laws intended by the legislator, but Iran's rights in the field The provision of differential proceedings in different stages of the proceedings, especially the preliminary investigations for the protection of children and adolescents, is not consistent, but in England they deal with these people with many considerations and appropriate guarantees are provided for them. This article is trying to answer the main question of the differences and similarities between Iran's criminal policy and England's criminal policy in the field of juvenile delinquency with a descriptive, analytical and library method. Iran should also pay attention to the strengths and positive developments in the new laws of other countries such as England in the field of discriminatory criminal policy towards children and juvenile delinquency, and have a fundamental review of the proceedings, trial and execution of sentences for delinquent children and juveniles, and laws on prevention Emphasize these crimes and the application of alternative punishments with the approach of not repeating the crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal policy of Iran
  • criminal policy of England
  • delinquent children and adolescents
  • delinquency