نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.22075/feqh.2022.26997.3245

چکیده

علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری درحال تکامل می باشند و این پیشرفت ها منجربه افزایش ارتباط بین علوم بایکدیگرو می باشد دراین میان رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک ازاین موضوع مستثنی نبوده و حتی دردهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تاثیر این امردرمسائل انسانی دیده میشود که خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمندسازی مربوط به مسئولیت مدنی دراین موضوع خاص را می طلبد و نیازمند بررسی کامل تربه جهت حفظ حقوق افراد دربرابرتحقیقات ژنتیکی می باشد.لذا تمامی روش های جدیدلزوما قطعی نیستند و گاهی ضررهای خاص خودرابه همراه دارند که می تواندخسارات جبران ناپذیری رابه همراه داشته باشدکه اهمیت مباحثی ازجمله مبانی و روش های جبران خسارت ومیزان مسئولیت هریک ازعوامل ایجادکننده خسارت به صورت قهری وقراردادی چگونه باشدرابه وجود می آوردبا این وجود فردشرکت کننده درفرآیند تحقیق گاهی بیمارنبوده وبه صورت داوطلبانه باهدف احسان و کشف روش های جدید علمی در چنین فرآیندی شرکت می نمایدکه دراین چنین مواردی دولت و سایرعوامل می بایست زمینه وشرایط جبران خسارت جسمی و روحی وی را از طریق بیمه ویا پرداخت از صندوق های خاصی به نحوی که خسارت وارده به نحو احسن جبران شودرا فراهم نمایند که چنین مطلبی از مباحث فقهی هم قابل استنتاج می باشد با این وجود انجام تحقیقات علمی به جهت پیشرفت علوم ضروری برای جوامع بشری می باشد که از وظایف دولت و قانونگذار می باشد تا با وضع قوانین صحیح ضمن رعایت حقوقی بیمارو فرد مورد آزمایش زمینه راجهت انجام چنین تحقیقاتی فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Abstract civil liability of genetic researches

نویسندگان [English]

  • Mohammad Norozian 1
  • Salman Valizadeh 2
  • Farhad Edrisi 3

1 Azad Islamic University-Zanjan

2 Islamic Azad University-zanjan-iran

3 Islamic Azad University-zanjan-iran

چکیده [English]

Various sciences are evolving and being updated according to human progress and these developments lead to an increase in the relationship between sciences and their influence on each other. The issue is not an exception and even in recent decades, it has been accompanied by significant progress, which has manifested its impact on humanitarian issues, which itself requires the role of legal debates for the legalization of civil liability in this particular issueand needs to be investigated. It is more accurate and complete in order to protect people's rights against genetic research. Therefore, all new methods are not necessarily definite and have positive results and sometimes they have their own losses that can cause irreparable damages, which is the importance of discussions such as the basics and methods of compensation and the level of responsibility of each of It creates the factors that cause damages in a forced and contractual way. However, the person participating in the research process is sometimes not sick and voluntarily participates in such a process with the aim of benevolence and discovering new scientific methods. provide him through insurance or payment from special funds in such a way that the damage caused can be well compensated, which can be deduced from jurisprudential discussions. However, conducting scientific research is necessary and necessary for the advancement of science for human societies, which is one of the duties of the government and the legislator to provide the ground for conducting such research by establishing correct laws while respecting the rights of the patient and the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil liability
  • compensation
  • genetic researches
  • research team