نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

10.22075/feqh.2022.25409.3118

چکیده

جرم سیاسی برای نخستین بار در دوران مشروطه وارد ادبیّات حقوق کیفری ایران شد و با رشد تدریجی از جرائم شهروندان علیه دولت به جرائم کارگزاران دولت با هدف تحکیم قدرت حاکمه بر ضدّ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان توسعه یافت. در نظام کیفری کامن لا از جمله آمریکا بخلاف نظام کیفری رومی – ژرمنی، جرم سیاسی رشد کم فروغی داشته است و تنها الحاق به معاهدات بین المللی آمریکا را ناگزیر از به رسمیّت شناختن آن نموده  است و مرجع تشخیص جرائم سیاسی نیز بر اساس نظریه پیشامد سیاسی به عهده محاکم است تا بر اساس رویکرد مصلحت گرایانه با معارضان حکومت برخورد متناسب به عمل آید. این نوشتار بر آن است  با بررسی تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و آمریکا به عنوان نمایندگان دو نظام حقوقی مدون و کامن لا و با روش توصیفی و تحلیلی روشن نماید که سیاست کیفری کدام کشور همسو با تحوّلات جرم سیاسی در نظام های حقوقی مرجع و مبدع در این مقوله است. یافته های پژوهش نشان از ناهمخوانی سیاست کیفری ایران با تحوّلات جرم سیاسی  در نظام های غربی در دوره معاصر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Political Crime from the Perspective of Iranian Criminal Law and Its Compliance with the American Legal System

نویسندگان [English]

  • Seyed Hasan Shahcheragh 1
  • Mohammad Hasan Hasani 2
  • Mahdi Zolfaghari 3

1 Azad Islamic University-Semnan

2 DamghanUniversity

3 Azad Islamic University-Dameghan

چکیده [English]

Humans have been familiar with political crimes since the beginning of human existence, so this article aimed to identify political crimes in Iran and the United States. According to the law, any offense of insulting or defaming the heads of the three branches, the chairman of the Expediency Council, vice presidents, ministers, members of the Islamic Consultative Assembly, members of the Assembly of Experts and members of the Guardian Council is an insult to the head or political representative of the country. Foreigners entering the territory of the Islamic Republic of Iran In the election laws of leadership, presidency, Islamic Consultative Assembly and Islamic councils of cities and villages, spreading lies, if committed with the motive of reforming the affairs of the country against the management and political institutions or domestic or foreign policies of the country, without intending to strike To have the principle of the system is a political crime. All crimes can be considered political; Because behaviors are legally through a political process, according to which the interests and views of a particular group are served. Political crimes can be distinguished from other types of crimes; Because these kinds of crimes attack the whole value system of a government, not a small part of it. Such acts pose a threat to the ruling political power because they are a criminal act by a conflicting regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political crime
  • American law
  • Iranian criminal policy
- اصغری، سید محمد  (1387)، بررسی تطبیقی جرم سیاسی، تهران: اطلاعات.
- ایان راس، جفری (1390)، تحوّلات جرم سیاسی، ترجمه: حسین غلامی، تهران: سمت.
- پیوندی، غلامرضا (1382)، جرم سیاسی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1385)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- خبر گزاری تسنیم (1395)، از تعریف جرم سیاسی تا امتیازات مجرم سیاسی در دوران محکومیّت.
- دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
- رادفر، سید رضا (1389)، جرم سیاسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
- رحمانی، قدرت الله (1397)، مطالعه تطبیقی تحوّل مفهوم جرم سیاسی در حقوق ایران و غرب، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی،  82، 83-111 .
- رشیدی، احمد؛ خادمی، امین (1395)، جرم سیاسی و چالش های فرا روی تعریف آن در ایران، مطالعات سیاسی، 32، 131-150 .
- رفسنجانی مقدّم، حسین؛ حسن پور، معصومه (1395)، ترمینولوژی تنقیح قوانین، تهران: مؤسسه فرهنگی بهینه.
- زراعت، عباس (1380)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران: ققنوس.
- زراعت، عباس (1377)، جرم سیاسی، تهران: ققنوس.
- زندیان، نهال (1398)، بررسی جرم سیاسی در ایران با تأکید بر قانون مصوّب 1395، فصلنامه بین المللی قانون یار، 9، 7-30.
- صانعی، پرویز (1372)، حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- عالی پور، حسن؛ کارگری، نوروز (1389)، جرائم ضد امنیّت ملّی، تهران: خرسندی.
- قانون جرائم سیاسی مصوّب (1395).
- کرمی، داود؛ کرامتی معز، هادی (1395)، قانون جرم سیاسی مصوب 1395 در بوته نقد، علوم سیاسی، 37، 205-220.
- گسن، ریموند (1374)، جرمشناسى نظرى، ترجمه: مهدى کى‏نیا، تهران: مجد.
- گلدوزیان، ایرج (1394)، محشّای قانون مجازات اسلامی، تهران: مجد.
- محبی، جلیل (1389)، بایسته ‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 31، 5-44.
- موسوی فر، سید محسن؛ خسروی، کاظم (1398)، قانون جرم سیاسی در بوته نقد همراه با سیاست جنایی اسلام (فقه امامیه) در قبال جرائم سیاسی، تهران: مجد.
- نوروزی، کامبیز (1395)، طرح جرم سیاسی در بوته نقد و بررسی، هفته نامه حقوقی صور اسرافیل، 100.
- هاشمی، محمد (1374)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- Finklea M. (2012). Kristin, Identity Theft: Trend and issue,published by congressional research service, Washington D.C.
- Spagnoletti, Paolo (2005). Situational Crime Preventionand Cyber-crime investigation, eurocon, Europian union.
- The white House (2011). International strategy for cyberspace, washimgton D.C. - Twels, Joseph (2009). computer fraud,published by john willey and son, new jersey.
- M. Cherif Bassiouni(2007), International Extradition United States Law & Practice, Fifth Edition ,Oxford University Press, US.
-Sandel, Michel J(1996), Democracy Discontent, America in search of a Publlic Philosophy, Cambridge, mass: the bekknap press of Harvard university press .
- U.S. Department of Defense (july 2011). strategy for operating in cyberspace, washimgton D.C.