نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسئول).

چکیده

عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه‌ دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست‌اندرکاران این حوزه‌ اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک‌ رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف ‌های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام ‌شده است می‌توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به‌ طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می‌کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف‌کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم‌ترین بزه دیده‌ها در این حوزه هستند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Victims of Medication trafficking

نویسندگان [English]

  • Nematollah Beyranvandi 1
  • Ghobad Kazemi 2

1 Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran (Corresponding Author).

چکیده [English]

The general public, and especially patients, are regular customers in the field of medicine and treatment; Operators and practitioners in this field, including the medical community and traders in various pharmaceutical items and medical devices, like other people, may commit high-risk behaviors that can injure many individuals and legal entities. The primary and secondary victimology also intends to identify the victims in this field, by providing solutions to provide assistance platforms and improve their situation; It is clear that any action depends on identifying the various spectrums of victims and the types of injuries inflicted on them. The mission of the present study has been to identify the victims of Medication trafficking and to explain the support gaps for them. As a result of this descriptive study, it can be said that although many people consider drug trafficking and smuggling of any kind of goods as crimes without a victim, but the government, economy, drug manufacturers, consumers and activists and those in charge of combating Medication  trafficking They are among the most important victims in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • victimology
  • trafficking
  • Medications
  • Counterfeit Medications
- اردبیلی، محمدعلی (1393)، جرائم بی بزه دیده، دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.
- افراسیابی، علی (1393)، جنسیّت و بزه دیدگی، دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.
- افروغ، عماد (1383)، شورش ‌های شهری و امنیّت داخلی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- القاصی مهر، علی؛ رحمانیان کوشکی، احمد؛ قاسمی، فاطمه (1396)، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات نخستین همایش ملّی پیشگیری از قاچاق کالای سلامت ‌محور، شیراز: فرهنگ پارس.
- امین صارمی، نوذر (1378)، تحلیل جامعه‌ شناختی از تأثیرات بیکاری بر امنیّت ملّی، دانش انتظامی، 3و4، 360-371.
- انوری، حسن (1382)، فرهنگ فشرده سخن، تهران: مهارت.
- پگی، چاودری؛ آلن، زیمرمن (1391)، نگرشی بر تولید و تجارت کالاهای جعلی و تقلّبی، ترجمه: حبیب اله فصیحی، فصلنامه اقتصاد پنهان، 13، 35- 29.
- پیشگاهی فرد، زهرا؛ قالیباف، محمدباقر؛ حیدری فر، محمد رئوف؛ حیدری، شهریار (1393)، بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کالا و ارز با تأکید بر بازارچه‌های مرزی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)، فصلنامه پژوهش‌ های جغرافیای انسانی، 3، 465-484.
- جلیلی، سعید (1395)، اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در تحقّق اقتصاد مقاومتی، فصلنامه حبل ‌المتین، 14، 106-121.
- خانی، علیرضا (1384)، چالش‌های اقتصادی دولت، نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی، 214، 149- 132.
- خداوردی، علی (1383)، قاچاق کالا، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، نشریه نگرشی به تحولّات سیاسی.
- دهخدا، علی‌اکبر (1339)، لغت ‌نامه، تهران: بی ‌نا.
- رایجیان اصلی، مهرداد (1390)، بزه دیده شناسی حمایتی، تهران: دادگستر.
- زینالی، امیرحمزه (1393)، سرزنش بزه دیده، دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.
- ژرار، ژینافیلیزولا (1379)، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح ‌الله کرد علیوند و احمد محمدی، تهران: مجد.
سازمان تعزیرات حکومتی (1395)، پیشگیری از قاچاق لوازم‌آرایشی و بهداشتی، با کوشش اداره کل پیشگیری از تخلفات سازمان.
- ساقیان، محمدمهدی؛ موسی زاده، مهدی (1397)، سیاست‌های کیفر شناختی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی به کوشش امیرحسین نیاز پور، تهران: میزان.
- سیف‌ الله، مراد (1387)، قاچاق کالا در ایران، تهران: مجلس شورای اسلامی.
- شیری، عباس (1393)، بزه دیده شناسی، دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.
- شیری، عباس (1397)، بزه دیده شناسی قضایی (قانونی)، فصلنامه تحقیقات حقوقی، 84، 215-242.
- صبوری پور، مهدی (1393)، بزهکاری و بزه دیدگی، دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.
- عینی، محسن (1397)، جرم انگاری قاچاق داروی تقلببی در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران، پژوهش حقوق کیفری، 22، 171- 203.
- عینی، محسن (1398)، قاچاق فرآورده‌های پزشکی،  دانشنامه علوم جنایی اقتصادی زیر نظر امیرحسین نیاز پور، تهران: میزان.
- غروی نخجوانی، سید احمد (1381)، بحران بیکاری در اقتصاد ایران، پژوهشکده امور اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 3، 171-184.
- فرجیها، محمد؛ بازیار، ابوالقاسم (1390)، جبران دولتی خسارت ‌های بزه دیدگان در حقوق کیفری ایران انگلستان، مجله حقوق تطبیقی، 2/2، 133-152.
- فصیحی، حبیب‌الله (1388)، قاچاق دارو در ایران، دوماهنامه پژوهشی- تحلیلی اقتصاد پنهان، 10، 18-23.
- فصیحی، حبیب‌الله (1392)، تأمّلی بر مخاطرات بهداشتی مصرف کالاهای قاچاق، دو فصلنامه بررسی‌ های حقوقی، 5، 75-104.
- کریمی، حمیدرضا (1391)، بررسی سیر تقنینی و نارسایی قوانین و مقررات موجد در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، دو فصلنامه بررسی‌های حقوقی، 4، 111-144.
- کلانتری، کیومرث؛ جعفریان سوته، سید حسن (1397)، افتراقی سازی فرآیند کشف و تعقیب جرائم اقتصادی؛ با تأکید بر حقوق ایران، سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی به کوشش امیرحسین نیاز پور، تهران: میزان.
- کی نیا، مهدی (1370)، بزه دیده شناسی یا مجنی علیه شناسی، نشریه حقوق، دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری، 1، 12-18.
- معین، محمد (1383)، فرهنگ فارسی معین، تهران: معین.
- منجم زاده، فرناز؛ سیاهی شادباد، محمدرضا؛ آقاجانی، حسن؛ علومی، میروحید (1392)، بررسی داروهای تقلّبی و قاچاق طی سال ‌های 88-89 در استان آذربایجان شرقی، فصلنامه بررسی‌های حقوقی، 5، 11-22.
- مهدوی پور، اعظم (1390)، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، تهران: میزان.
- میرمحمدی، سید محمد (1382)، تأثیر متقابل امنیّت اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملّی.
- نوری، جعفر (1382)، گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسامان و سیاست جنایی مقابله با آن، آموزه های قرانی، 9، 149-175.
- نهاوندیان، محمد (1377)، قاچاق کالا، بررسی‌ های بازرگانی، 135، 44-45.
- نیاز پور، امیرحسین (1395)، سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، تهران: میزان.
- وحیدی نیا، علی‌اصغر؛ صالحی، ایرج؛ مرادی، محمدرضا؛ کمکی، حجت اله؛ قیاسی، مریم (1391)، طراحی یک برنامه جامع عملیاتی جهت مبارزه با اقلام آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه، دو فصلنامه بررسی‌های حقوقی، 3، 13-26.
- وروائی، اکبر (1393)، تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم‌زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران، پژوهش‌های حقوق کیفری، 8، 33-62.