نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسئول).

10.22075/feqh.2022.25430.3114

چکیده

عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه‌ی دارو و درمان هستند؛ متصدیان و دست‌اندرکاران این حوزه‌ اعم از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی شوند. بزه دیده شناسی اولیه و ثانویه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک‌رسانی و بهبود وضعیت آن‌ها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف‌های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آن‌ها است. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأهای حمایتی از آن‌ها رسالت پژوهش حاضر بوده است. درنتیجه این پژوهش که به روش توصیفی انجام‌شده است می‌توان گفت: هرچند بسیاری از افراد قاچاق دارو و به‌طورکلی تر قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می‌کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف‌کنندگان و کنشگران و متولیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم‌ترین بزه دیده‌ها در این حوزه هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Victims of Drug Trafficking

نویسندگان [English]

  • Nematollah Beyranvandi 1
  • Ghobad Kazemi 2

1 Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran (Corresponding Author).

چکیده [English]

The general public, and especially patients, are regular customers in the field of medicine and treatment; Operators and practitioners in this field, including the medical community and traders in various pharmaceutical items and medical devices, like other people, may commit high-risk behaviors that can injure many individuals and legal entities. The primary and secondary victimology also intends to identify the victims in this field, by providing solutions to provide assistance platforms and improve their situation; It is clear that any action depends on identifying the various spectrums of victims and the types of injuries inflicted on them. The mission of the present study has been to identify the victims of drug trafficking and to explain the support gaps for them. As a result of this descriptive study, it can be said that although many people consider drug trafficking and smuggling of any kind of goods as crimes without a victim, but the government, economy, drug manufacturers, consumers and activists and those in charge of combating drug trafficking They are among the most important victims in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime victim
  • smuggling
  • medicine
  • counterfeit medicine