شناسایی ماهیت داده‌ی شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22075/feqh.2021.22153.2696

چکیده

افراد در بسترهای مختلفی از داده‌های شخصی خود استفاده می‌کنند، در واقع باید گفت استفاده از داده‌های شخصی اجتناب‌ناپذیر است، از طرف دیگر حفاظت از داده‌های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به‌طور قانونی از داده‌های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به‌طور کامل، توسط مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل‌شده است. این مقررات اروپایی، جامع‌ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده‌ی شخصی است. علی‌رغم اهمیت حفاظت از داده‌ی شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقل در این خصوص ندارند یا هنوز پیش‌نویس سندهای خود را نهایی نکرده‌اند، ایران نیز یکی از این کشورها است که سند قانونی مصوبی در این خصوص ندارد، بدین علت پژوهش حاضر به دنبال معرفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده‌ی شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیت داده‌ی شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت ماهیت داده‌ی شخصی، ماهیتی ویژه است و بالتبع حق بر داده‌ی شخصی نیز خاص است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the nature of personal data and search for a suitable legal framework to support it in the Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • mahdieh latifzadeh 1
  • Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan 2
  • Saeed Mohseni 3
  • Mohammad Abedi 4
1 PhD student of private law, Department of Law, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor, Department of private Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Private Law, Ferdowsi University of Mashhad.Iran
4 Assistant Professor of Private Law, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

People use their personal data in different contexts, the use of personal data is inevitable. On the other hand, the protection of personal data is a citizenship right and personal data must be legally protected. Such legal protection is fully achieved by the General Data Protection Regulation (GDPR). This European regulation is the most comprehensive legal framework for the protection of personal data. Despite the importance of personal data protection, many countries do not yet have an independent legal document in this regard or have not yet finalized their draft documents, Iran is also one of these countries that does not have an approved legal document in this regard. Therefore, the present article seeks to introduce a suitable legal framework for the protection of personal data in the Iranian legal system and identify the nature of personal data. The nature of personal data and the right to personal data is special.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Data
  • Data subject
  • Intellectual Property Rights
  • sui generis property right
  • The exclusive right for taking advantage of personal data