نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو آموخته دکتری حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چکیده
امروزه ثبت نوین اسناد تک برگی در کشور ما بسیار رواج یافته و تبدیل به طرح جامعی شده است که در خصوص تمامی املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور در حال اجرایی شدن است. در این شیوه از ثبت، از اطّلاعات مستخرج از طرح حدّنگار یا کاداستر استفاده می شود که دارای دقّت و کیفیّت بسیار بالایی است. حدّنگاری یا کاداستر مجموعه اقداماتی است که منجرّ به تهیه فهرست مرتّب شده ای از اطّلاعات مربوط به حدود و موقعیّت املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور می شود. سؤال چالش بر انگیزی که در این خصوص مطرح می گردد، آن است که «شیوه ثبتی مذکور چه تأثیری در افزایش اعتبار حقوقی اسناد رسمی و در نتیجه، بیع املاک دارد؟» در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به ارائه پاسخ بدین سؤال پرداخته شده و مشخّص گردیده که استفاده از شیوه حدّنگاردر ثبت اطّلاعات املاک، تأثیرات بسزایی را در کاهش دعاوی مربوط به این حوزه داشته و در نتیجه، منجرّ به ایجاد سهولت در بیع املاک و جلوگیری از اختلافات و دعاوی ای می گردد که در حوزه مالکیّت مربوط به این گروه از اموال اشخاص مطرح می شود.
کلیدواژه:

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Position of new registration of single-page documents and calligraphy in validation of official documents and sale of estate

نویسندگان [English]

  • Jamshid Mehrasa 1
  • Alireza Hasani 2
  • Mohammad Rovhani Moghadam 3

1 Islamic Azad University-Semnan

2 Department of law ,damghan Branch , Islamic Azad University , damghan , Iran

3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The cadaster, which is referred to in the Iranian legal system as "Hadnagar", is a type of registration mapping that has legal value and determines the status of the country's property. Cadaster is a new concept in property registration, ie electronic property registration. Despite the importance and position of this institution in the new registration law, in the legal system of Iran and Australia, some issues related to it, especially in the country, have been neglected. Although Iran's registration system is a coherent system and has the ability to create legal security, it is not compatible with the needs and interests of society, so it needs reforms to improve its efficiency so that in addition to securing the interests of owners, block possible abuses and To many disagreements about the registration regulations that result from not paying attention to the type of registration system in Iran. From a legal point of view, the cadastre seeks to identify four basic characteristics regarding real estate. These characteristics are: the owner of the property, the method and means of transferring ownership of the property, the geographical location and the four boundaries of the property based on the main and sub-registration numbers and the quantity and size of the property. By identifying these cases and recording them in single-page cadastral documents, it will be a great help to validate official documents and guarantee and facilitate transactions. Establishment of cadastral system in the country is very important today because this system plays a role in the position and validity of official documents and on the other hand provides security of tenure and ownership of real estate, facilitates investment and guarantee of real estate transactions, effective and transparent property valuation Guarantees and ultimately promotes the consolidation of official property and transactions and the elimination of statutory and ordinary transactions. The present study uses a descriptive-analytical approach to the cadastral position in the accreditation of official documents and the guarantee and facilitation of real estate of transactions, and has a significant effect on reducing claims related to this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadnagar
  • new registration
  • official document
  • real estate sale
- آئین نامه حدود و تشکیلات کاداستر موضوع تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت مصوّب 1379 ش.
- اباذری فومشی، منصور (1392)، ترمینولوژی حقوق نوین، ج2، تهران: خرسندی.
- احمدپناهی، سید عباس (1394)، اثر نظام نوین ثبتی بر تضمین حقّ مالکیت، استاد راهنما: روح الله مؤذّنی، رشته حقوق عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان.
- احمدی، سعادت الله (1395)، بررسی چالش های تنظیم اسناد قطعی املاک در دفاتر اسناد رسمی، استاد راهنما: سید مهدی جلالی، رشته علوم ثبتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق.
- اردبیلی(محقّق)، احمد بن محمد (بی تا)، زبده البیان فی أحکام القرآن، تهران: المکتبه المرتضویه.
- افتخار، محمّدجعفر (1394)، تحوّلات حقوقی ثبت ملک و صدور سند مالکیّت در حقوق ایران، استاد راهنما: حمیدرضا آبادی، رشته حقوق ثبت اسناد و املاک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
- السان، مصطفی (1385)، ثبت اسناد و فناوری ارتباطات؛ تلاقی سنّت و نوآوری، مجله خبری و تحلیلی کانون سر دفتران و دفتر یاران، 71، 121-142.
- امامی، سید حسن (1375)، حقوق مدنی، ج1و6، چ7، تهران: اسلامیّه.
- برنجکار، حمید (1377)، ارزیابی اقتصادی طرح کاداستر کشور، استاد راهنما: احمد جعفری صمیمی، رشته مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران.
- بهرامی، بهرام (1391)، بایسته های ادلّه اثبات دعوا، تهران: نگاه بیّنه.
- تفکّریان، محمود (1381)، «نقش هیأت نظارت و شورای عالی ثبت»، ماهنامه خبری و تحلیلی کانون سردفتران و دفتریاران، 34، 19-46.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372)، دانشنامه حقوقی، ج2، تهران: امیرکبیر.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1379)، محشّای قانون مدنی، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1392)، ترمینولوژی حقوق، چ25، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- حسینی نژاد، حسین قلی (1374)، ادلّه اثبات دعوا، تهرن: میزان.
- رازانی، بهمن (1376)، «تحوّلات ثبت اسناد در حقوق مصر (1)»، مجله خبری و تحلیلی کانون سردفتران و دفتریاران، 2، 97-116.
- رهنما، معصومه (1390)، کتاب جامع حقوق ثبت، تهران: طرح نوین اندیشه.
- رئوفی راد، فاطمه؛ داورزنی، حسین (1397)، تبیین نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی، مجله بین المللی پژوهش ملل، 37، 71-93.
- سبزواری، سید عبدالاعلی (۱۴۱۴ق)، مواهب الرّحمن فی تفسیر القرآن، ج۴، قم: المنار.
- سپاهی، امیر (1393)، حقوق اسناد، تهران: دادگستر.
- شهیدی، مهدی (1377)، تشکیل قراردادها و تعهّدات، تهران: حقوقدان.
- صفایی، سید حسین (1382)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران: میزان.
- ضفیع نیا، امیر حسین (1375)، ادلّه اثبات دعوا، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- طباطبائی حصاری، نسرین (1389)، بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)، مطالعات حقوق خصوصی، 2، 219-238.
- طباطبائی حصاری، نسرین (1393)، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- طبرسی، فضل بن حسن (۱۴۱۴ق)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، بیروت: دار الفکر.
- فرامرزپور، قادر (1389)، آثار اجرایی شدن طرح کاداستر بر روابط حقوقی اشخاص، ماهنامه خبری و تحلیلی کانون سردفتران و دفتریاران، 107، 26-35.
- قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوّب 1351 ش.
- قانون آیین دادرسی مدنی.
- قانون جامع حدّنگار (کاداستر) کشور مصوّب 1394ش.
- قانون مدنی.
- کاتوزیان، ناصر (1380)، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج2، چ5،  تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (1384)، اثبات و دلیل اثبات، ج1، چ3، تهران: میزان.
- کاتوزیان، ناصر (1390)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ31، تهران: میزان.
- کاظمی، محمدجواد (۱۳۶۵)، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج۲، تهران: مرتضوی.
- محمد بیگی، علیرضا (1392)، دادستان و امنیّت اجتماعی، تهران: میزان.
- مدنی، سید جلال الدین (1376)، ادلّه اثبات دعوی، چ4، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- مدنی، سید جلال الدین (1383)، اسباب تملّک: عقود- ایقاعات- تعهّدات، تهران: پایدار.
- مسجدسرائی، حمید؛ نبی نیا، خالد (۱۳۹۲)، نقد و بررسی فقهی ادلّه اعتبار کتابت دین، آموزه های فقه مدنی، ۸، ۱۷۷-۱۹۸.
- معین، محمد (1369)، فرهنگ لغت فارسی، ج2، چ7، تهران: امیرکبیر.
- ملکی ابهری، فرزاد (1385)، بیع املاک ثبت شده، استاد راهنما: میر حسین عابدیان، رشته حقوق خصوصی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ره).