بررسی و تحلیل روایات وارده پیرامون وطی غیر متعارف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقّوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22075/feqh.2019.18401.2144

چکیده

یکی از آثار عقد نکاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متیقّن از این جواز، مقاربت متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز می‌شود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضایت زوجه، اقوال سه گانه‌ ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدلال واقع شده است.
مشابهت‌ های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط، برخی را بر این عقیده واداشته است که این دو روایت، یک روایت هستند و با ترجیح اصاله عدم زیاده، قید رضایت زوجه را در حکم جواز دخیل می ‌دانند و برخی نیز روایت مقیّده را شاهد جمع بین روایات مجوّزه و ناهیه دانسته ‌اند.
با تمسّک به شواهدی، احتمال تعدد روایات ابن ابی یعفور تقویت و مسأله داخل در بحث مطلق و مقیّد می‌شود. اما از آنجا که شرطیّت رضایت زن در تمام استمتاعات غیر متعارف، مرتکز است و سؤال راوی از اصل حکم وطی در دبر می ‌باشد پس روایات مطلق، نسبت به قید رضایت زن در مقام بیان نیستند. بنابراین، روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می‌ ماند و حکم جواز این عمل، مقیّد به رضایت زوجه می‌ شود. از سوئی، تمام روایات ناهیه یا از جهت سند یا از نظر دلالت مورد خدشه هستند، لذا توان مقابله با روایات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند. البته به دلیل کثرت و شهرت فتوایی، ضعف روایات منع، مانع از حکم به کراهت نیست. بنابراین، مقاربت غیر متعارف با رضایت زوجه، مکروه و بدون رضایت او، حرام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unconventional Mutilation and Condition of Husband's Satisfaction with Focus on Narrative Arguments

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Rezvantalab 1
  • Tayebe sadat Mosavi Jordi 2
1 Tehran University
2 Tehran University
چکیده [English]

One of the results of the marriage contract is the marriage license of the couple. The certainty of this license is conventional intercourse, but does it include a warrant in Dubai?
Absolute permission and prohibition on the condition of the wife's consent are the three principles that have been argued for each of the narrations.
The similarities of the narratives of authorization with those of conditional authorization have led some to believe that these two narratives are one and prefer the non-excessive version of the term to include the consent of the wife to the authorization and some have narrowed the narrative. Taken together, the narrations are known as Permitting and Prohibition.
By relying on evidence the probability of Abi Ja'far's multiplicity of narratives is reinforced and the issue internally bound up in the debate. since the condition of female consent is central to all unconventional arguments, and the narrator's question is the origin of the verdict, the absolute narratives are not expressed in terms of female consent. Thus, the narrative of Abi Ja'far's remains unchallenged and the authorization of this act is bound to the consent of the wife.
all narratives in Forbidding are either corrupted by the document or by implication, so they are not capable of conflicting with the permissible narratives. Of course, due to the frequency and popularity of the fatwas, the weakness of the prohibition narratives does not prevent the sentence from being disgusted and this act is considered to be abominable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Unconventional time"
  • "wife's satisfaction"
  • "Authenticity not to increase"The authenticity The authenticity of not being quantified"
  • "Absolute and restricted
- قرآن کریم.
- انصارى(شیخ)، مرتضى بن محمدامین (1415ق)، المکاسب، ج1، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
- ابن حنبل، احمد (1420ق)، مسند الامام احمد بن حنبل، ج42، چ2، بی ­جا: مؤسسه الرساله.
- اشتهاردى، على پناه (1417ق)، مدارک العروه، ج29، تهران: دار الأسوه.
- بحرانى، سید هاشم بن سلیمان (1374)، البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، قم: بعثت.
- تبریزى، میرزا جواد (1378)، دروس فی مسائل علم الأصول، ج6، چ2، قم: دار الصدیقه الشهیده سلام الله علیها.
- الحسینى، محمد (1415ق)، معجم المصطلحات الأصولیه، بیروت: مؤسسه العارف للمطبوعات.
- الحسینى، محمد (2007م)، الدلیل الفقهى تطبیقات فقهیه لمصطلحات علم الأصول، دمشق: مرکز بن ادریس الحلی للدارسات الفقهیه.
- حسینی روحانى، سید محمدصادق (1382)، زبده الأصول، ج5، چ2، تهران: حدیث دل.
- حسینی روحانى، سید محمدصادق (1412ق)، فقه الصادق علیه السلام، ج24، قم: دار الکتاب مدرسه امام صادق علیه السلام.
- حکیم، محمدتقى (1429ق)، القواعد العامه فی الفقه المقارن، تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه المعاونیه الثقافیه.
- خمینى(امام)، سید روح الله (1423ق)، تهذیب الأصول، ج3، قم: دار الفکر.
- خمینى(امام)، سید روح الله (بی­تا)، الرسائل، ج1، قم: اسماعیلیان.
- خوئى، سید ابو القاسم (1418‍ق)، موسوعه الإمام الخوئی، ج32، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی(ره).
- خوئى، سید ابو القاسم (بی ­تا)، مصباح الفقاهه، ج1، بی ­جا.
- الزیلعی الحنفی، فخرالدین عثمان (313ق)، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، ج1، قاهره: دار الکتب الاسلامیه.
- السرخسی، محمد بن احمد (1421ق)، المبسوط، ج4و10، بیروت: دار الفکر.
- سبحانى تبریزى، جعفر (بی ­تا)، نظام النکاح فی الشریعه الإسلامیه الغرّاء، ج1، قم: بی نا.
- سبزوارى، سید عبد الأعلى (1413ق)، مهذّب الأحکام، ج10، چ4، قم: مؤسسه المنار.
- سیستانى، سید على (1414ق)، قاعده لا ضرر و لا ضرار، قم: دفتر آیه الله سیستانى.
- شافعی، محمد بن ادریس (1393ق)، الأمّ، ج5، بیروت: دار المعرفه.
- صافی گلپایگانی، لطف ‏الله (1428ق)، بیان الأصول، ج3، قم: دفتر معظمٌ له.
- صدر، سید محمدباقر (1408ق)، مباحث الأصول، ج4، تقریر: سید کاظم حائری، قم.
- صدر، سید محمدباقر (1417ق)، بحوث فی علم الأصول، ج5، چ5، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
- صدر، سید محمدباقر (1420ق)، قاعده لا ضرر و لا ضرار، قم: دار الصادقین.
- صدوق(شیخ)، محمّد بن علی بن حسین بن بابویه قمّی (1413ق)، من لایحضره الفقیه، ج1، چ2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- صدوق(شیخ)، محمّد بن علی بن حسین بن بابویه قمّی (1418ق)، الهدایه فی الأصول و الفروع، قم: مؤسسه امام هادى علیه السلام.
- طوسى(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج6، چ3، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.
- طوسى(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (1390ق)، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج3، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
- طوسى(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام، ج1و2و3وو4و5و6و7و8، چ4، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
- عیاشى، محمد بن مسعود (1380ق)، تفسیر العیّاشی، ج1، تهران: المطبعه العلمیّه.
- فاضل موحدى لنکرانى، محمد (1381)، اصول فقه شیعه، ج6، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.
- الکلیبولی (شیخی زاده)، عبدالرحمن محمد (بی ­تا)، مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، ج1، بی ­جا: موقع الاسلام.
- کلینى، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، ج1و3، چ4، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
- مالک بن أنس، ابن عامر الأصبحی المدنی (1413ق)، الموطّأ، ج1، دمشق: دار القلم.
- مالک بن أنس، ابن عامر الأصبحی المدنی (بی ­تا)، المدوّنه الکبری، ج1، بیروت: دار الکتب العلمیّه.
- مجلسی(علامه)، محمدتقى (1406ق)، روضه المتّقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج8، چ2، قم: کوشانبور.
- مکارم شیرازى، ناصر (1411ق)، القواعد الفقهیّه، ج1، چ3، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین علیه السلام.
- مکارم شیرازى، ناصر (1428ق)، أنوار الأصول، ج3، چ2، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب‏(ع).
- موسوى قزوینى، ابراهیم (1371ق)، ضوابط الأصول، قم: مؤلّف.
- موسوى کمارى، مهدى (1415ق)، رساله فی قاعده لاضرر و لاضرار، تهران: پیام.
- میرکمالی، سید علیرضا؛ حسنی، محمدمهدی؛ دلپسند، کورش؛ رجبی فرد، سحر (1396)، رابطه جنسی نامتعارف شوهر با زوجه از منظر فقه، حقّوق و رویه قضایی، مجله علمی پژوهشی فقه پژشکی، 32و33، 78-101.
- نجفی خوانسارى، موسى (1373ق)، رساله فی قاعده نفی الضرر، تهران، المکتبه المحمّدیه.