قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحدۀ عربی (نویسنده مسئول)

2 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار حقوق خصوصی، واحد تهران غرب ، تهران ،ایران

10.22075/feqh.2019.18660.2191

چکیده

یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی می­باشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقّق منافع متوقّع و مورد اتّکای متعهدٌله، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می ­شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده­ 522 قانون آئین دادرسی مدنی با تأسّی از فقه، حکم به عدم قابلیّت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می­ توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی ­باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویّه تجاری بین ­المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویّه­ مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیّت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده­ 522 قانون آئین دادرسی مدنی ارائه شود؛ چراکه از نظر محقّق این نوع خسارت به متعهّد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیّت دارد و از اینرو ارکان مسئولیت در آن جمع بوده و از قابلیّت جبران برخوردار می ­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

recovable of pure economic loss arise on breach of the contractual obligations The comperative study in the commercial contractual law and religious jurisprudence of Islam and Irania law

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Moradi 1
  • Hasan Badini 2
  • Abbas Karimi 3
  • Teyeb Afsharnia 4
1 PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Tehran University
3 Tehran University
4 Tehran University
چکیده [English]

A kind of contractual damages is contractual pure economic loss or death of contractual interests. In the law of vestern countries, regarding to principl full compensation damags and because creating of expectory interst and reliance interst promisee, recovable of pure economic loss is admitted. But inverse, Legislator of IRAn in Waver of 522 Article of civil procedur law is not adimited capability of pur economic loss.
Regarding to term of this article can said that death of contractual interests is inclusive this rule and is not recovable; But because ressitance of this rule to international commercial custem and usage, in thia article is try similar to usage in the vestern countries and international codes is explain necessity of revocable and display councurrent interpretation of 522 Article of civil procedur law; Because According to opinion of author, this kind of damages is related to violated undertaker and is related to her act and therefor ther are elementa of responsibility in the cases and is recovable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pure economic loss
  • breach of obligations
  • international trade agreements
  • concequential damage