تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

10.22075/feqh.2020.19359.2284

چکیده

اندیشه ی «تکفیر» یعنی نسبت دادن کفر به اهل قبله با استفاده از دو منبع عظیم اسلامی، یعنی قرآن و سنت و نیز با استناد به برخی از فتاوای فقیهان در طول تاریخ توانسته است بارها خود را بازسازی و تجدید قوا کند و خسارات بزرگی بر پیکر جامعه ی اسلامی تحمیل نماید. پس بجاست که مبانی فکری و فقهی آن تبیین و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد. این مقاله ضمن واکاوی تاریخی اندیشه تکفیر، مبانی عمده ی فقهی آن را از متون دینی (بیشتر اهل سنت) و نیز آثار عینی این جریان فکری را مورد ارزیابی قرار داده و اثبات می کند که هیچ یک از تکیه گاه های فقهی آن توانایی اثبات حقّانیت شرعی این جریان و پیامد های آن را ندارد. زیرا، اثبات می کند که بنیان های فقهی این اندیشه به شدّت سطحی و لرزان است و با اندک چالشی در هم شکسته و در نتیجه بطلان همه ی بناهای فکری ساخته شده بر آن به وضوح آشکار می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and investigation of the jurisprudential reasons for excommunication thought and its effects

نویسندگان [English]

  • Khosro Momeni 1
  • Ali Agha Salehi 2
  • Mojtaba Jafari 3
  • Alireza Saberian 4
1 Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan University, Semnan, Iran
2 PhD student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Semnan University, Semnan, Iran
4 Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The Takfir thought has been able to reestablish itself many times through the use of two major Islamic sources ,the Quran and the Sunnah ,as well as citing some differences of jurists throughout history and imposed a great deal of damage on corpus of Islamic society . So it was appropriate to explain its intellectual foundations and exposed to public opinion .this research examined the historical background of Takfir thought and evaluated its major jurisprudential foundations from religious texts (more in Sunnah) as well as the objective debris of this stream of thought and proved that none of its jurisprudential auxiliaries were capable of proving the religious legitimacy of this process and its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blasphemy
  • Takfir (Excommunication)
  • violence
  • Extremism