نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته پسا دکتری فقه و اصول، استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر

چکیده

مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می ­تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می ­دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می­شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه­ ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می­پردازد. پس از بررسی ادلّه می­ توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می ­توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qavvadi (The offense of soliciting clients for a prostituter): Absolute or Conditional on the outcome?

نویسنده [English]

  • Seyyed Mojtaba Hosseinnejad

Assistant Professor of Jurisprudence and Principles of Islamic Law Institute of Higher Education Parsa- Babolsar

چکیده [English]

One of the challenging issues in the area of law enforcement is whether it is necessary to admit the Qavvadi conviction in the case of certain outcome or not. In the past, Jurist were on the agreement that there is no hesitation to implement the punishment as the abominable crime of Qavvadi should be subjected to Hadd punishment whether the outcome resulted from or not, while the contemporary Jurist think otherwise and are on agreement that such abominable crime will be subjected to Hadd punishment only if the outcome resulted from. Taking into consideration that there is a consensus on the need to admit that adulterer and adulteress (Qavvad) ought to be condemned to Hadd punishment , the author tried to analyze the narration by Abdullah ibn Senan to prove that this commitment is subject to Hadd punishment. He, then, examined the arguments that can be used as some pieces of evidence to be reasoned on. Reviewing the cases and reasons, it can be concluded that, rationally, it is not meaningful to interpret the mere meaning of a word like community is aggregation by adducing Tabador, due to some reasons including analogy and controversy, instead it can be proved through the relationship between commandment and case that the Hadd punishment will be imposed on the offender if a certain outcome is achieved. But even if this reason is not convincing enough or seems a little hard to accept, the Hadd punishment is not imposed due to the doubt about the truth of a cognition, the principle of Dara, so the Hadd punishment will be failed to apply if the certain outcome is not achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Qavvadi
  • absolute
  • conditional
  • Tabador
  • the relationship between commandment and case
  • doubt
- آخوند خراسانى، محمّدکاظم (1409ق)،کفایه الأصول، قم: مؤسسه آل البیت(ع).
- آمدی، سیف الدین (1402ق)، الإحکام فی اصول الأحکام، ج1، ریاض: المکتب الاسلامی.
- ابن ادریس حلّی، محمّد بن منصور (1410ق)،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج3، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- ابن حزم، علی بن احمد (بی تا)، الاحکام فی اصول الاحکام، ج4، قاهره: مطبعه عاصمه.
- ابن زهره، حمزه بن علی (1417ق)، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق(ع).
- ابن غضائرى، احمد بن ابى عبد الله (بی تا)، الرّجال، بی جا، بی نا.
- ابن قدامه، عبدالله بن احمد (1399ق)، روضه النّاظر، ریاض: جامعه الامام محمّد بن مسعود.
- اصفهانى، محمّدحسین کمپانى (1416ق)، بحوثٌ فی الاصول، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامى.
- انصاری(شیخ اعظم)، مرتضى بن محمّدامین (بی تا)،کتاب المکاسب، ج1، قم: کنگره شیخ اعظم.
- ایزدی فرد، علی اکبر؛ حسین نژاد، سیّد مجتبی (1395ش)، بررسی فقهی قوّادی اینترنتی، فقه و اصول، 106، 9-25.
- بهبهانى، محمّدباقر بن محمّد اکمل (1419ق)، الحاشیه على مدارک الأحکام، ج2، قم: مؤسسه آل البیت(ع).
- بهجت، محمّدتقی (1428ق)، استفتائات، ج4، قم: دفتر حضرت آیه الله بهجت.
- تبریزی، میرزا جواد (1417ق)، أسس الحدود و التعزیرات، قم: دفتر آیه الله تبریزی.
- تبریزی، میرزا جواد، درس خارج فقه الحدود و التعزیرات، تقریر سیّد مجتبی حسین نژاد، نسخه خطّی.
- جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن على (1413ق)، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج14، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
- حائرى اصفهانى، محمّدحسین (1404ق)، الفصول الغرویّه فی الأصول الفقهیّه، قم: دار احیاء العلوم الاسلامیّه.
- حّر عاملی، محمّد بن حسن (1414ق)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج28، قم: ‌مؤسسه آل ‌البیت(ع).
- حسینى روحانى، سیّد صادق (1412ق)، فقه الصّادق(ع)، ج14، قم: دار الکتاب.
- حسینی روحانى، سیّد محمّد (1413ق)،  منتقى الأصول، ج1، بی­جا، چاپخانه امیر.
- حسینی فیروزآبادى، سیّد مرتضی (1400ق)، عنایه الأصول‏، ج1، قم: فیروزآبادى.
- حکیم، سیّد محسن طباطبائى (1408ق)، حقائق الاصول، ج2، قم: بصیرتی.
- حکیم، سیّد محسن طباطبائى (1404ق)، مستمسک العروه الوثقى، ج10، قم: کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(ره).
- حلبی، ابوالصّلاح تقیّ الدین (1403ق)،  الکافی فی الفقه، بی جا، بی‌ نا.
- حلّى، حسن بن على بن داود (1383ق)، الرّجال، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
- حلّى(علامه)، حسن بن یوسف (1414ق)،تذکره الفقهاء، ج11، قم: مؤسسه آل البیت(ع).
- حلّى(علامه)، حسن بن یوسف (1381ق)، الخلاصه، نجف اشرف: منشورات المطبعه الحیدریّه.
- حلّى(علامه)، حسن بن یوسف (1413ق)، قواعد الأحکام، ج3، قم: مؤسسه النشر الاسلامى.
- حلّى(علامه)، حسن بن یوسف (1404ق)، مبادی الاصول، بی ­جا، چاپخانه علمیّه.
- حلّی(محقّق)، جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، قم: اسماعیلیان.
- خمینی، سیّد روح الله (بی تا)، تحریر الوسیله، ج2، قم: دار العلم.
- خوئی، سیّد ابوالقاسم (1418ق)،موسوعه الإمام الخوئی، ج7، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی.
- سبحانی، جعفر (1414ق)، المحصول فی علم الاصول، قم: مؤسسه امام صادق (ع).
- سرخسی، محمّد بن احمد (1414ق)، اصول سرخسی، ج1، بیروت: دار الکتب العلمیّه.
- سیّد مرتضى ، على بن حسین (1413ق)، الانتصار، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- سیّد مرتضى ، على بن حسین (1405ق)، رسائل الشریف المرتضى، قم: دار القرآن الکریم.
- شیرازی، محمّدحسن (1409ق)، تقریرات آیه الله المجدّد شیرازی، ج1، قم: مؤسسه آل البیت(ع).
- صدوق، محمّد بن على (1413ق)،من لایحضره الفقیه، ج4، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- صدر، سیّد محمّدباقر (1408ق)، بحوثٌ فی شرح العروه الوثقى، ج1، قم: مجمع الشهید آیه الله الصدر.
- صدر، سیّد محمّدباقر (بی تا)، همراه با تحوّل اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت، بی­جا، بی­نا.
- طباطبائی، سیّد علی (1418ق)، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل، ج16، قم: مؤسسه آل ‌البیت(ع).
- طوسى(شیخ الطائفه)، محمّد بن حسن (1407ق)، تهذیب الاحکام، ج10، تهران: دار الکتب الاسلامیّه.
- طوسى(شیخ الطائفه) (1427ق)، الرّجال، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- طوسى(شیخ الطائفه) (1400ق)، النّهایه، بیروت: دار الکتب العربی.
- عاملی(شهید اول)، محمّد بن مکّى (1410ق)، اللّمعه الدّمشقیه، بیروت: دار التراث.
- عراقى، ضیاء الدین (1417ق)،  نهایه الأفکار، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- فاضل اردکانی، محمّدحسین (بی تا)، غایه المسئول، قم: مؤسسه آل البیت(ع).
- فاضل لنکرانی، محمّد (1379ش)، سیری کامل در اصول فقه، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- فاضل هندی، محمّد بن حسن (1416ق)، کشف اللّثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج10، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- قمی، میرزا ابوالقاسم (1430ق)،قوانین الأصول، ج1، قم: دار احیاء الکتب الاسلامیّه.
- کلینی، محمّد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، ج7، بی­جا، دار الکتب الاسلامیه.
- گلپایگانی، سیّد محمّدرضا (1412ق)، الدّر المنضود فی أحکام الحدود، ج3، تقریر علی کریمی جهرمی، قم: دار القرآن الکریم.
- محسنی دهکلانی، محمّد (1393ش)، بازجستی فقهی در ماهیّت قوّادی، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره38، 151-180.
- محمّدی، عبدالعلی (1382ش)، قانون و قوّادی تأملی بر کاستی­ ها، مطالعات راهبردی زنان،  21، 15-46.
- مدنی کاشانى، حاج آقارضا (1411ق)، براهین الحجّ للفقهاء و الحُجج، ج1، کاشان: مدرسه علمیه آیه الله مدنى کاشانى.
- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه (بی تا)، گنجینه آرای فقهی- قضایی، قم.
- مشکینی، علی (1413ق)، حاشیه کفایه الاصول، ج1، بی ­جا: لقمان.
- مظفّر، محمّدرضا (1430ق)، أصول الفقه، ج1، قم: اسلامى.
- مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان عکبرى (1413ق)، المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.
- مقدّس اردبیلی، احمد بن محمّد (1403ق)،مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان، ج13، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- علی بن موسی (ع) (1406ق)، الفقه المنسوب إلى الإمام الرّضا(ع)، قم: مؤسسه آل البیت(ع).
- مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، گنجینه استفتائات قضایی، نرم افزار.
- موسوی اردبیلی، سیّد عبدالکریم (1413ق)، فقه الحدود و التعزیرات، ج2، قم: مکتبه امیر المؤمنین(ع).
- نجاشى، احمد بن على (1407ق)، الرّجال، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- نجفى(صاحب جواهر)، محمّدحسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج41،بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
- نجفی اصفهانى، محمّدرضا (1413ق)، وقایه الأذهان، قم: مؤسسه آل البیت (ع).
 - نراقى، مولى احمد بن محمّدمهدى، عوائد الأیّام، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1417ق.
- نوبهار، رحیم (1385ش)، آیا قوّادی از جرایم مستوجب حدّ است؟،  برهان و عرفان، 7،  123-144.
- نوبهار، رحیم (1379ش)، اهداف مجازات­ ها در جرایم جنسی مستوجب حدّ در حقوق کیفری اسلام، نامه مفید، 23،  133-162.
- یوسفی، حسن بن ابى طالب (1417ق)، کشف الرّموز، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.