نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 دانشیار دانشگاه سمنان

3 استادیار دانشگاه دامغان

چکیده

در علم اصول ثابت است که واجبات غیری، توصّلی بوده و نیازی به قصد قربت ندارند، حال آن که طهارات ثلاث با وجود واجب غیری بودن باید به قصد عبادیّت اتیان شوند، وگرنه جنبه مقدّمی نخواهند داشت. جهت حلّ این اشکال، اصولیان مسیرهای متعدّدی را پیموده اند که عبارتند از: قصد امر نفسی استحبابی در ضمن قصد امر غیری؛ قصد عنوان لازم القصد مجهولی که در ذات طهارات ثلاث است توسّط قصد امر غیری؛ رسیدن به غرض در ذی المقدمه از طریق قصد امر غیری؛ تعدّد امر؛ عبادیّت طهارات ثلاث به برکت قصد امر نفسی ضمنی؛ صلاحیّت مقربّیت و نه وجود امر جهت قابلیّت عبادی بودن یک عمل. با توجه به اشکالاتی که بر دیدگاه های فوق وارد شده به این نتیجه می رسیم که جهت تصحیح عبادیّت طهارات ثلاث هیچ راهی نیست مگر این که استحباب نفسیِ طهارات ثلاث بعد از امر غیری همچنان باقی بماند؛ لذا با آمدن امر غیری، گرچه ذات استحباب از بین می رود اما حدّ استحباب باقی می ماند، از اینرو عبادیّت طهارات ثلاث، از امر غیری نشأت نمی گیرد بلکه از حدّ امر نفسی استحبابی منشأ می شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Base of Constructing of Ebadeyat Taharat Salas

نویسندگان [English]

  • Habib Ajodani 1
  • Hamid Masjedsaraie 2
  • Mohammad Javad Baghizadeh 3

1 Dameghan University

2 Semnan University

3 Dameghan University

چکیده [English]

In the OSUL  science , it is clear that Wajebat Gheyri are appealing and do not require the intention of a charity while Taharat Salas , although they are considered Gheyri, must be intended for worshiping, otherwise they will not have precedence. In order to solve this problem, the Osuleyon have traversed several paths, which briefly include:
 The intention of a Nafci Estehbabi in Gheyri matters; the purpose of the necessary title which is Taharat Salas in essence by the intention of Gheyi matters; the attainment of the intention in the Zelmoghadameh through the intention of the Gheyi matters; the multiplicity of the matter; the worshiping of Taharat Salas by the intention of the implied Nafsi; The qualification of Mogharabiat and not the existence of the possibility of being worshipable as an act; in the end, according to the drawbacks of the aforementioned considerations, it is concluded that there is no way to correct Taharat Salas unless there is a way to survive the Estehbab Nafsi of Taharat Salas  after Gheyri  matters;  therefore, when Gheyi matters come through, though the essence of the Estehbab is destroyed, limit Estehbab remains untouched; hence, the worshiping of Taharat Salas is not derived from the Gheyri matters, but rather from the nafsi Estehbabi Matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wajeb Nafsi
  • Wajeb Gheyri
  • Taharat Salas
  • worshiping
- آخوند خراسانی، محمدکاظم (1409ق)، کفایه الاصول، قم: مؤسسه آل البیت(ع).
- اصفهانی، محمدحسین (1429ق)، نهایه الدّرایه فی شرح الکفایه، ج2، چ2، بیروت: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
- تقوی اشتهاردی، حسین (1418ق)، تنقیح الاصول، تقریرات درس امام خمینی، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- خمینی، سیّد روح الله (1415ق)، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج1، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- خوئی، سیّد ابوالقاسم (1417ق)، محاضرات فی اصول الفقه، ج2، چ4، قم: دار الهادی.
- خوئی، سیّد ابوالقاسم(1352ش)، أجود التقریرات، تقریرات درس محمدحسین نائینی، ج1، قم: مطبعه العرفان.
- سبحانی، جعفر (1423ق)، تهذیب الاصول، تقریرات درس امام خمینی، ج1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- طباطبائی یزدی، سیّد محمدکاظم (1419ق)، العروه الوثقی فیما تعمّ به البلوی، تحقیق محسنی سبزواری، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- قوچانی، علی (1430ق)، تعلیقه القوچانی علی کفایه الاصول، ج1، قم: بنیاد محقّق طباطبائی.
-  کلانتری، ابوالقاسم (1383ش)، مطارح الانظار، تقریرات درس شیخ انصاری، ج1، چ2، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
- محمّدی، علی (1385ش)، شرح کفایه الاصول، ج2، چ4، قم: انتشارات امام حسن بن علی(ع).
- مرتضوی لنگرودی، محمدحسن (1376ش)، جواهر الاصول، تقریرات درس امام خمینی، ج3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- ملکی اصفهانی، محمود (1381ش)، اصول فقه شیعه، تقریرات درس محمد فاضل موحدی لنکرانی، ج4، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.
- منتظری، حسینعلی (1415ق)، نهایه الاصول، تقریرات درس آیه الله بروجردی، تهران: تفکر.
- موحّدی لنکرانی، محمد (1420ق)، معتمد الاصول، تقریرات درس امام خمینی، ج1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).