نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

چکیده

در دین مبین اسلام، حقوق افراد از جایگاه بلندی برخوردار است. یکی از این مسائل حقوقی، که تا کنون تحقیقی مستقلّی در خصوص آن صورت نگرفته است، مسأله جواز قضاوت خنثی است. مسأله قضاوت، به لحاظ شرط رجولیّت، میان فقها مورد اختلاف است. این مقاله سعی دارد بنا بر فرض اعتبار، از جنبه های مختلف فقهی، اصولی و حدیثی این موضوع را مورد تحقیق قرار دهد. در طول تحقیق اثبات خواهد شد که بر اساس مبانی اصولی، قضاوت توسط خنثی، بلا اشکال است گرچه طبق مبنای بعضی از فقها دچار اشکال باشد. همچنین از نظر فقهی، ضابطه مشخّصی درمورد خنثایی که الحاقش به مذکر و مؤنث مشکل است، در دست نداریم تا طبق آن نظر بدهیم، لذا ناگزیر از جستجو و کنکاش در مبانی اصولی می باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contemplation on Generalizing the Reasons of Permission of Women’s justiceship to Hermaphrodites

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Nakhaei 1
  • Ahmad Abedini 2
  • Mohammadali Heydari 2

1 Islamic Azad University-Najafabad

2 Islamic Azad University-Najafabad

چکیده [English]

The rights of individuals have a great  importance in Islamic studies. One of the legal issues, which has not been thus far researched independently, is whether or not hermaphrodites can act and serve as judges? Speaking from a legal perspective, this topic is not any less significant as compared to any other legal issues. The subject of justiceship or making legal decision has been a matter of contention and debate among the scholars. They are polarized on this issue. some considering masculinity as a necessary condition, others as unnecessary. This article seeks to examine and investigate this subject-matter from the perspective of jurisprudence, its principles and hadith.  Based on the theoretical principles of jurisprudence (Usul), it will be demonstrated in the article that there is no objection to a justiceship of hermaphrodite. As well, from a jurisprudential perspective, we do not have a specific criterion with regards to an intermediate or problematic hermaphrodite (khuntha mushkila) so as to rely on while drawing out a conclusion. Therefore, we should inevitably conduct a research and an inquiry, for this purpose, into the principles of jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rules
  • hermaphrodite
  • intermediate hermaphrodite
  • criterion
-­ آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، چ3، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، 1426ق.
- انصاری، مرتضی بن محمدامین، مطارح الأنظار، ج1، چ2، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1383.
-­ انصاری، مرتضی بن محمدامین، المکاسب، ج1،  قم، منشورات دار الذخائر، 1411ق.
-­ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول،ج1، بیروت، مؤسسه النعمانی، 1411ق.
-­ اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروه،  ج 16،  تهران، دار الاسوه، 1417ق.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج18، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1412ق.
-­ حکیم، سیّد محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج7، قم، مؤسسه دار التفسیر، 1416ق.
-­ حلّی، حسن بن یوسف بن مطهّر اسدی(علامه)، قواعد الاحکام، ج3، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1413ق.
-­ خوئی، سیّد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج1، قم، نشر انصاریان، 1417ق.
- خمینی، سیّد روح الله، تحریر الوسیله، ج2، قم، مطبوعات دار العلم، 1360.
-­ سبزواری، سیّد عبدالاعلی،  مهذّب الأحکام، ج7، چ4، قم، مؤسسه المنار، 1413ق.
-­ صدر، سیّد محمدباقر، ماوراء الفقه، ج8، بیروت، دار الاضواء، 1420ق.
-­ طوسی، محمد بن حسن(شیخ الطائفه)، الخلاف،  ج6 ، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1407ق.
- عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی)، الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج8، قم، نشر داوری، 1410ق.
- کرکی، علی بن حسین(محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3، چ2، قم، مؤسسه  آل البیت (ع)، 1414ق.
- مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، قم، نشر هادی، 1419ق.
- مظفّر، محمدرضا، أصول الفقه، ج2،  چ15، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1427ق.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، ج2، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1404ق.
- یزدی طباطبائی، سیّد محمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج1،  چ2، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1421ق.
- یزدی طباطبائی، سیّد محمدکاظم،  العروه الوثقی (المحشّی)، ج3، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1419ق.
- یزدی طباطبائی، سیّد محمدکاظم، العروه الوثقی مع التعلیقات، ج1، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، 1428ق.