نویسندگان

چکیده

قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت این حریم که در ملک غیر ایجاد می شود، بر خلاف فقه و قانون مدنی که حریم را فقط در اراضی موات پذیرفته است، روشن نیست. تصرفات دولت به عنوان صاحب حقّ حریم، مالکانه نیست و بر خلاف نظر کسانی که معتقدند حقّ ارتفاق در ملک غیر است، به نظر می رسد تحدید مالکیت بوده و اصل مالکیت را منتفی نمی کند. مبنای این تحدید نیز تعارض دو قاعده تسلیط و لا ضرر ، رعایت نظم عمومی و حفظ مصالح عام است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nature of Institution Limit in Neighboring Property

چکیده [English]

There are some of the rules and regulations in our legal system in which their applicaton will lead to delimitation of the private ownership. Public interests and sovereignty enforcement reduces the control of private ownership on one's property and it was shown as absolute and proportional ownership. In addition to the possession of lands, some parts of the surrounding areas would be possessed as properties limits, without paying compensation by government and other executive agencies in order to execute public interests plans based on legal justification and, therefore, the property owner would be deprived of legal possession. The nature of these limits, which is against religious juries prudence and civil law, has not been specified yet.
The possessions of the owner of limitation by government is not proprietary right and in contrary to those people who believe that it is a kind of easement in other property. It seems that it is ownership delimitation and it does not repudiate the incompatibility between the doctrine of TASLIT and LA ZARAR as well as observing public order and keeping public interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • limits
  • to delimit ownership
  • easement
  • neighboring properties
  • take possession of land