نویسندگان

چکیده

تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است که شناخت قصد مشترک طرفین به سختی امکان پذیر است و همین امر اختلافاتی را میان متعاقدین پدید می آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعث این پیچیدگی (اجمال) گردیده و تفسیر و تبیین قرارداد را اجتناب ناپذیر می نماید. تعارض در قرارداد بیشتر زمانی رخ می دهد که بین بند ها و عبارات قرارداد، تنافی و ناسازگاری باشد به گونه‌ای که قرارداد قابل اجرا نباشد. تعارض در حالت های مختلفی نمایان می شود که شناخت آن می تواند در تشخیص راه حلّ رفع تعارض مؤثر باشد. این مقاله از رهگذر اندیشه‌ورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله، قواعد حلّ تعارض در قراردادها را پیشنهاد می دهد. بر اساس این پژوهش، قاعده نخستین آن است که در حالت تعارض میان تفسیرها به جمع عرفی روی آورده و با اجرای قاعده تقدم قرینه بر ذو القرینه که خود دارای انشعاباتی است تعارض مرتفع شود و اگر توانی بر جمع عرفی نباشد ناگزیر باید قاعده تساقط را با شروط تبیین شده از جمله نبودن ترجیح در یکی از بندهای متعارض برگزید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Conflict in Contract and Efficiency of Osul-al-Fiqhs' Rules in its Interpretation

چکیده [English]

Regulating a contract sometimes is in such a way that is hard to recognize common intention of the parties. This causes disputes between contract sides. Conflict in contract occurs when there are inconsistencies among the statements of the contract in such a way that the contract cannot be enacted. A conflict in contracts occurs in different forms whose understanding can be helpful in detecting and solving the problems.
This article tries to provide from the perspective of the scholars of Osul- Al- Feqh some rules for solving problems in interpretation of ambiguous contracts. Based on this study, there are some solutions for contract conflicts: the first principle is referring to harmonizing expressions of contract based o custom. In other words, in order to resolve a conflict more established and more common understanding should replace less established and less common interpretations. If it was impossible to reach a consensus, discarding principle should be applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brevity
  • Ambiguity
  • Common Intention of the Parties
  • the Interpretation of Contracts
  • Principle Rules