نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقالات تألیفی در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی در بازه زمانی 1388 تا 1392 است. پژوهش حاضر به شیوه علم‌سنجی صورت پذیرفته است. آمار توصیفی مورد نیاز و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار اکسل انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تا زمان انجام پژوهش، در مجموع تعداد 73 مقاله منتشر شده است و 136 نفر نویسنده در انتشار مقالات در این مجله نقش داشته اند که از این تعداد، 6/9 درصد دارای جنسیت زن و 4/90 درصد مرد بوده اند. یافته های پژوهش نشان داد که «دانشگاه مازندران» با 11 مقاله، بیشترین سهم را در انتشار مقالات در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی داشته است و «دانشگاه تهران» و «دانشگاه سمنان»، هر کدام با داشتن 8 مقاله در رتبه‌های بعدی از نظر انتشار مقاله در این مجله قرار گرفته‌اند. الگوی همکاری در مجله عمدتاً به صورت گروهی است و تنها یک مقاله تا زمان انجام پژوهش مشاهده شد که به صورت انفرادی در مجله انتشار یافته است. متوسط ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان مجله تا زمان انجام پژوهش 4/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Research on the Coefficincy and Collaboration of Authors in the Journals of Islamic Law and Jourisprudence in Recent Five Years (from 1388 to 1393)

نویسندگان [English]

  • R. Marefat
  • M. Saberi
  • M. Azodi

چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the collaboration of authors in published articles in The Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, during 2009 – 2013. This study was conducted in Scientometric Method. Descriptive Statistics and data analysis have done by Excel Software. The results of this research show that 73 articles were published by 136 authors in this journal. From gender point of view, 9.6 % of authors were women and 90.4% were men. The finding of this research showed that The University of Mazandran with 11 articles is most prolific among other research institutes and scientific centers. The Universities of Tehran and Semnan, each by 8 articles, place in the 2nd and 3rd positions. Collaboration pattern of authors in this journal shows that the Journal tends to publish collaborative works. Only one article was published by a single author. The results showed that the collaboration coefficient was 0.4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal of studies in Islamic Law & amp
  • Jurisprudence
  • Scientometrics
  • Semnan University
  • Collaboration
  • collaboration coefficient