نویسندگان

چکیده

با مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشر چنین بر می آید که «حق ازدواج زنان» در هر دو منبع گرچه در پاره ای از موارد در تعارض دارد در بسیاری از موارد نیز منطبق می باشد به طوری که طبق منابع حقوق بشر، ازدواج زنان و مردان، بدون قید و شرط مطرح شده در اسلام از قبیل رضایت ولیّ، و هم دین بودن طرفین عقد معرفی شده است. با این وجود در هر دو منبع، رضایت زوجین شرط اساسی صحت ازدواج بوده و ازدواج کودک غیر بالغ، در صورت عدم توجه به رعایت مصلحت او، ممنوع می‌باشد. از سویی دیگر مسؤولیت ‌های برابر ذکر شده در کنوانسیون با قانون مدنی برگرفته از مبانی فقهی اسلام که ریاست را به مردان داده و او را موظف به پرداخت نفقه می‌نماید، در تعارض است. همچنین در خصوص چند همسری و ازدواج موقت که اسلام آن را جایز می داند کنوانسیون ساکت است. در این تحقیق به نقاط اشتراک و افتراق منابع فقهی اسلام با اسناد حقوق بشر پرداخته شده است که در این عرصه ضمن تأکید بر نقاط اشتراک، به حقوق انسانی و متقابل زوجین توجه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rights of Marriage According to Islam and Human Rights a Comparative research

نویسندگان [English]

  • T. Na’imi
  • M. khademi
  • S.M. Musavi Moqaddam

چکیده [English]

By a comparison between Islamic law and the convention of human rights, we understand that there are some similarities, as well as differences, in these two codes. According to human rights, the marriage is free from the conditions posed by Islam, for example satisfaction of the guardian and being the two persons of the same faith.Though satisfaction of the spouse is necessary in both, and the marriage of the under-age, regardless of his(her) interest is forbidden. On the other hand, duties mentioned in the human rights convention opposes the civil code of Islamic law, according to which, men have been given guardinship over their wives and are obligated to pay maintenance. The convention is also silent towards polygamy and temporary marriage, while Islam has accepted them both. In this research similarities and differences between jurisprudential sources of Islam and documents of human rights have been mentioned, by emphasizing more on similarities, and human and reciprocal rights of husband and wife have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • Right of Marriage
  • Woman
  • human rights
  • Islam