نویسنده

چکیده

عقد از اعمال حقوقی با کاربرد بسیار بالا است که وسیله تبادل قانونی اموال و تأمین مایحتاج اشخاص و در نهایت جوامع بشری است و همسوی با ازدیاد سرمایه و پیچیدگی های اقتصاد، توسعه و تنوع نیز یافته است. گستردگی و تنوع عقد موجب شده است تا مطالعه دقیق آن مستلزم تقسیم باشد چون عمر کوتاه بشر، فرصت مطالعه غیر تخصصی را نمی دهد. لذا تقسیم بندی های متعددی توسط مبادی قانونگذاری، فقها و حقوقدانان از عقد به عمل آمده است که در همه تقسیم بندی ها یکی از گونه ها، عقد معلق است که چگونگی آن از جهات تعلیق در انشاء، تعلیق در منشأ، و ... از جهات معلق علیه محتمل الوقوع یا قطعی الوقوع یا شرایط صحت عقد و نیز کاربرد عقد معلق و ... محل بحث و اختلاف است. تعلیق در تأثیر که با مسامحه می توان گفت همان تعلیق در منشأ می باشد درحقوق ایران پذیرفته شده است. بجز در تأسیس نکاح و طلاق که هیچ تعلیقی قابل اعمال نیست و وجود دو اصل نقل ذمه به ذمه و ضمان ما لم یجب در عقد ضمان، عنایتی از قانونگذار را سبب شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Suspended Contract in Civil Law and the Impact of Suspension in Circumstances of Validity of the Contract

نویسنده [English]

  • A. Aliabadi

چکیده [English]

Contract is one of the legal actions with very high usage, which is a means for Legal transfer of property and for providing supplies of individuals and ultimately of human societies and it has been developed and diversified coincide with the increasing of the capital and complexity of the economy. For studying contract in details, it's needed to be divided because of its extensiveness and diversity, because the short life of human beings does not give them opportunity to study non-specialized matters. Therefore, there are so many classifications of contract that given by legislature, jurists and lawyers and in all classifications, there is a kind of contract that called suspended contract which states about the suspension in the composition, the suspension in the origin and …about event, definitive or contingency, circumstances of validity of the contract and use of suspended contract and … is controversial. Suspension and its impact, which can be said that it is the same suspension at the origin, is accepted by Iranian law. Except Marriage and divorce that suspension is not applicable in them, the existence of two principles, transportation of obligation to liability which is not obligatory ("dhiman-e ma lam yajib") in a liability (dhiman) contract, given by Legislator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suspension
  • event
  • Contract
  • composition
  • origin
  • Impact