نویسندگان

چکیده

در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع در حقوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در این خصوص آن است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه اموال می‌باشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعۀ سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیه اموال مشاع، همچنین مبانی فقهی و رویه قضائی آن است که طبق مقررات فعلی، تسری دادن جرائم علیه اموال مشاع به سایر موارد مصرّح قانونی، بر خلاف اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین کیفری است. البته نظریه تفصیلی در فقه امامیه، مبنی بر حدّ قطع دست مجرم در فرض بیشتر بودن مال سرقت شده از مقدار نصاب، و تعزیر وی در فرض برابر بودن یا کمتر بودن مقدارمال سرقت شده از مقدار نصاب لازم در سرقت، موجه تر به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The meaning of Joint Ownership in the Fulfillment of Offences against Properties

نویسندگان [English]

  • H. Pour Bafrani
  • K. Mahmoudian Esfahani
  • M. Malmir

چکیده [English]

The holy legislator, and following it the lawgiver of the There have always been some ambiguity in the criminal law of Iran about the joint ownership, concerning the fulfillment of offences against the right of ownership. The main objective of this article is to cast some light on the problem and consider the ways in which the problem might be solved. We believe that, according to the developements of the Criminal Code, and according to the rules about being offensive in the subjet under disscusion, the generalization of the rule to other fields, which are not mentioned explicitely in the current rules, is in contrast to the Criminal Rule and its commentary. But if the partner takes more than his(her) share (illegally), the prescribed punishment of hand-cutting is justified and discretionary punishment insofar as the stolen property is equell or less than his(her) share, seems more reasonable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • joint property
  • joint ownership
  • criminal law