نویسندگان

چکیده

مهم ترین عامل مؤثر در رفع تعارض اخبار و روایات شیعه، روایاتی است که به «اخبار علاجیّه» شهرت یافته است. این مقاله مقایسه ای است میان نظریه مرحوم صاحب حدائق با مهم ترین نظریه ها در جمع اخبار علاجیه. قسمتی از برخی کتب روائی شیعه، به مجموعه روایاتی با عنوان «اخبار علاجیّه» اختصاص یافته است که در این روایات، راهکارهای برون رفت از تعارض میان اخبار، ارائه شده است. اما استفاده از این اخبار در نخستین گام با مانع بزرگی مواجه می باشد و آن تعارض خود اخبار علاجیه است.
در این نوشتار ضمن بیان مهم ترین اقوال در این باب و بررسی ویژگی های هر یک و مقایسه آن با نظر مرحوم صاحب حدائق، هشت وجه مختلف در جمع اخبار علاجیه و نیز مناقشه صاحب حدائق به هر هشت وجه را ذکر کرد ایم و به این نتیجه دست یازیده ایم که ایشان مرجحات مطرح را در رفع تعارض عملاً ناکارآمد دانسته و احتیاط را در جمع اخبار، أرجح می دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hadaeq author’s viewpoint concerning the probable features in embracing of treatment narratives

نویسندگان [English]

  • S.A. Hosseini Tabatabaee
  • A. Abdollahinejad
  • S.M. Ghabooli Dorafshan

چکیده [English]

The most important effective factor in conflict removal in Shi’ite narratives and traditions is traditions well-known as treatments narratives. This paper attempts to compare deceased author of hadaeq theory and the most important theories in collection of treatment narratives.
A part of some shi’ite narrative works is appropriated to traditions called treatment narratives. In these traditions, methods of conflict removal among the narratives are demonstrated. Although, the use of these narratives, in the first step, is confronted a great objection, that is, confliction within treatment narratives.
In this paper, we intend to express the most important opinions concerning this subject and to study their characteristics and comparison of them with the viewpoint of deceased author of Hadaeq, and to attain to the points for removal of conflict among the narratives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the treatment novels
  • Conflict
  • popularity
  • weighting