نویسندگان

چکیده

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The interpretation of commutative justice theory in the realm of contracts

نویسندگان [English]

  • S.P. khandani
  • M. Khakbaz

چکیده [English]

Commutative justice, in the philosophy of law, means giving the exact amount of everybody’s rights and achieves without interference, and distributive justice is concerned to distribution of property by state. Commutative justice theory, from a more practical perspective, means the necessity of balancing the parties’ rights in bilateral contracts and if it is blemished, it should be compensated by other legal principles. In Iran’s law, this theory is justified by arguments like rule of “waste of the object of sale before its receipt” and legal options. Whereas this theory is rejected, balancing the parties’ rights in bilateral contract will be broken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balancing
  • commutative justice
  • counter promises