نویسنده

چکیده

عدالت قضایی در هر جامعه یک آرمان می باشد که افراد آن جامعه، همواره در راه استفاده از روشهایی هستند که به این هدف دست یابند. در این میان دادرسی الکترونیک و هر مفهوم جدیدی که به آن کمک نماید، می تواند مطلوب باشد. در این مقاله سعی بر آنست تا با تشریح معنای دادرسی الکترونیک در سه عنوان کلیات، حوزه های آن و در نهایت معایب و مزایا، راه برای طرح آن توسط سایر نویسندگان باز شود. در کلیات مفهوم، پیشینه، انواع و برخی مفاهیم اولیه بررسی می گردد تا راه برای فهم بخشهای بعد باز گردد. برای فهم اینکه در دنیا وقتی صحبت از دادرسی الکترونیک می شود چه عناوینی به ذهن متبادر می گردد، بخش دوم را طرح کرده ایم. در نهایت نیز چون هدف وارد نمودن این نوع از دادرسی در دادگاهها می باشد باید آن را مورد نقد قرار دهیم و معایب و مزایای آنرا چالش نماییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electronic Proceeding: A New Concept in Judicial Justice

نویسنده [English]

  • A. Mehrafshan

چکیده [English]

Judicial justice is the object in every society. Then electronic proceeding or every concept that help to this issue is important. In the first title i.e. general contains definitions, background and other preliminary concepts. For comprehending the classifying of electronic proceeding we need second part of this paper. Ultimately we assess the advantages and disadvantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Will
  • Making an Owner
  • Contract
  • Unilateral Legal Act
  • Legal Nature