نویسنده

چکیده

مالکیت همچون هر نهاد حقوقی دیگر نیاز به توجیه دارد. نظریه کار مهمترین و والاترین مبنای ارائه شده برای مالکیت است. در حقوق و فلسفه غرب نظریه کار به نام جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی گره خورده است و از طرف دیگر مهمترین مبنای مالکیت در اسلام نظریه کار است. دلیل اصلی این شباهت چنانکه خواهیم دید این است که لاک در توجه به این نظریه، ملهم از اندیشه های مسیحیت است. بر همین اساس ابتدا نظریه کار را دراندیشه جان لاک بررسی نموده و سپس این نظریه را فقه اسلامی بررسی خواهیم کرد. همچنین به مهمترین ایراداتی که بر نظریه کار گرفته شده ، پاسخ خواهیم داد و در آخر، اندیشه جان لاک و اسلام را در این زمینه مقایسه خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theory of labor as justification of ownership in Islam and philosophy of John Locke

نویسنده [English]

  • R. Pilvar

چکیده [English]

Abstract
Ownership similar to any other legal institution requires justification. Theory of Labor is the most important and exalted basis which has been offered for ownership. In the law and philosophy of the west, the theory of Labor, is tied to the name of John Locke, the famous British philosopher and on the other hand, the most important foundation of Ownership in Islam is the theory of Labor. As we will realize, the main reason of this similarity is that Locke in respect to this theory was inspired by the teachings of Christianity. At first, the theory of Labor shall be examined in the reflection of John Locke, and then we shall examine this theory in Islam. Also, response shall be given to the most important flaws which has been noted to theory of Labor, and finally the reflections of John Locke and Islam shall be compared in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ownership
  • justification
  • Labor
  • Locke
  • Islam