جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی

محسن لسانی؛ محمدعلی حیدری؛ احمدرضا توکلی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 275-300

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1967

چکیده
  منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش ...  بیشتر