دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392

حسین آقابابایی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1956

چکیده
  یکی از موضوعاتی  که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند.  ماهیت و انگیزه درگیری­های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر ...  بیشتر