ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن

مصطفی جباری؛ محمد ابوعطا

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1395، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1947

چکیده
  کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می‌شوند و بعضاً حادثه‌ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار ...  بیشتر