مجازات شرکت در قتل

عباسعلی فراهتی؛ مهدی متین

دوره 7، شماره 12 ، تیر 1394، ، صفحه 211-244

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1935

چکیده
  در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – ...  بیشتر