درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد

عباسعلی سلطانی؛ حمید سلیمانی

دوره 7، شماره 12 ، تیر 1394، ، صفحه 123-154

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1932

چکیده
  یکی از مباحثی که اخیراً در حوزه فقه و حقوق کیفری مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجدّد حکم اعدام تعزیری می باشد. اعدام تعزیری یکی از اقسام مجازات های سالب حیات است که از ناحیه حاکم تعیین می شود. اعدام تعزیری مجدّد در جایی مطرح است که وقتی مجرمی به اعدام تعزیری محکوم گشته و تمامی مقدمات و تشریفات اعدام هم ...  بیشتر