ردّ پای زبان‌شناسی حقوقی در متون فقهی

مصطفی جباری؛ حسین رضویان

دوره 7، شماره 12 ، تیر 1394، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1929

چکیده
  زبان‌شناسی حقوقی به عنوان یکی از رویکردهای جدید بین‌رشته‌ای، در سال های آخر قرن بیستم مطرح شد. یکی از حوزه‌های فعالیت این شاخه علمی، تجزیه و تحلیل و تفسیر متون حقوقی است. مقاله حاضر در پی آن است تا نشان دهد که برخی از فقها، آگاهانه یا ناآگاهانه به جنبه‌هایی از زبان‌شناسی حقوقی واقف بوده‌اند و آن را در تفسیر پاره‌ای از جملات و احکام ...  بیشتر