مفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه»

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 7-20

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1917

چکیده
  در منابع فقهی، صدقه، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات مورد اشاره قرار گرفته و در هر دو حوزه، دارای مصادیق و طبعاً پاره ای احکام ویژه است. اما صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی، مشخصاً ماهیت عقدی دارد؛ عقدی غیر معوّض که از سایر عقود حتی هبه نیز ممتاز بوده و قبض، شرط لزوم آن است. تحقق صدقه، منوط به جهت معاملی خاص یعنی قصد قربت است و با ...  بیشتر