واکاوی جرم‌انگاری ارتداد

احمد فلاحی

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1906

چکیده
  در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم‌انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه‌ آنها رهنمون می‌شود. جرم‌انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف‌نظر از بحث تحریم ...  بیشتر