ساختار و چالش‌های حقوقی قرارداد اختیار معامله

معصومه کشتکاری؛ حمید رضا علومی یزدی

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392، ، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1899

چکیده
  ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری‌های متخصصان امور مالی می‌باشد، نقش مهمی در رونق بازارهای مالی ایفا می‌نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده‌اند، روز به روز تکامل و تنوع بیشتری پیدا می‌کنند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطافپذیری بیشتری برخوردار است ...  بیشتر