مفهوم و ماهیت اطمینان در علم اصول

علی رضا امینی؛ محمدرضا محمدرضا داداشی نیاکی

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1893

چکیده
  چکیده در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت‌های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظنّ و شکّ خارج نیست؛ ظن جز در موارد خاص حجت نیست؛ شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست؛ لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین ...  بیشتر