اعتبارسنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری

زهرا سادات مناقب؛ سید مصطفی مناقب

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 443-472

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24014.2952

چکیده
  اثبات واقعه مجرمانه، همواره با دشواری­هایی روبرو بوده و یکی از روش ­ها برای اثبات جرم، استفاده از امارات می ­باشد. اماره قانونی و اماره قضائی، دو قسم از امارات در حقوق ایران است. امارات قانونی در حقوق کیفری طریقیّت داشته و منحصر به همان مواردی می­باشد که قانونگذار آن را معتبر شناخته است. از مصادیق مهمّ امارات قانونی در حقوق کیفری ...  بیشتر

ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی

محمد مولودی؛ مهدی حمزه هویدا

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1891

چکیده
  چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع ...  بیشتر