مسؤولیت مدنی ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی

عیسی گلین مقدم؛ صالح یمرلی

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1889

چکیده
  چکیده در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین ...  بیشتر