نویسندگان

چکیده

چکیده
در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Civil Obligation Due to Revoking Offer and Preliminary Agreement

نویسندگان [English]

  • ]. GalinMoghaddam
  • S. Yamrali

چکیده [English]

Abstract
In Iran civil law and other statutes, there are no clear
texts about pre-contract liability. In the case of requirement in
jurisprudence, common rights and international goods’
convention (Vienna 1980), it is stated that, revoking offer
does not cause any obligation, unless the preservation of the
offer is, whether explicitly or implicitly, imperative. About the
preliminary agreement, it should be mentioned that, in the
case that one of the two parties of the agreement revoke the
offer, according to the common civil responsibility law he or
she is responsible. In fact, after the crime being proved,
causality relation and the damage sustained to the other party@,
prejudicial is responsible, although the final contract has not
been made. Therefore, individuals’ liberty in revoking offer
and preliminary agreement does not mean their responsibility
obviation to compensate for the harm, and in case of having
the conditions for making that person responsible, it is
possible to do so.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre contract
  • preliminary negotiation
  • preliminary agreement
  • offer
  • revoking