جریان خیار در عقود جایز

حیدر باقری اصل

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1880

چکیده
  یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می‌شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز ...  بیشتر