اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران

مهدی موحدی محب

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 125-145

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1849

چکیده
  چکیده از شرایطی که فقیهان برای عهده‌داری منصب قضا برشمرده‌اند، «اجتهاد» به‌معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه‌ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله‌ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می‌داند: «نصب ...  بیشتر