مراحل و کیفیّت نظارت مردم بر حاکمیّت در قالب امر به معروف و نهی از منکر

احمد رضوانی مفرد؛ مهدی جعفری هرندی

دوره 15، شماره 31 ، مرداد 1402، ، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.22746.2780

چکیده
  یکی از مهم ترین واجبات اسلامی که به شدّت در منابع نقلی مورد تأکید قرار گرفته است فریضه­ «امر به معروف و نهی از منکر» است. اصل هشتم قانون اساسی برای این مسؤولیّت اجتماعی سه سطح ترسیم کرده است: امر به معروف مردم توسّط مردم، امر به معروف مردم توسّط دولت، امر به معروف دولت توسّط مردم. در متون فقهی صرفاً به سطح نخست پرداخته شده و از ...  بیشتر