اعتبار سنجی سوگند در حدود و تعزیرات

لیلا ایمانی راد؛ احمد باقری

دوره 14، شماره 29 ، بهمن 1401، ، صفحه 147-172

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23540.2917

چکیده
  یکی از ادلّه ای که مقنّن برای  اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدوّن حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی )مدنی و جزایی( از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزه­های فقهی و حقوقی نشان می­دهد که نمی­توان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قائل شد. برای بررسی اعتبار ...  بیشتر