جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی

محمد فلاح؛ عباس زراعت؛ جعفر یزدیان جعفری

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 225-256

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23962.2946

چکیده
  یکی از مواردی که باعث ایجاد مسئولیّت می گردد تسبیب است که تحت عنوان قاعده تسبیب در فقه و حقوق مطرح می باشد. این قاعده در جرایم و تخلّفات ساختمانی نیز مصداق پیدا می کند. گاهی این قاعده با دیگر قواعد در موضوع مورد بحث، تقابل پیدا می کند. پژوهش حاضر با موضوع قاعده تسبیب و رابطه آن با دیگر قواعد در جرایم ساختمانی به بررسی رابطه قاعده مذکور ...  بیشتر