تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین

صادق طهوری (نوروزی)؛ عباس یعقوب زاده مجرد

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 145-168

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.22919.2812

چکیده
  تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین، از مبانی اساسی برای تحلیل مسائلی از قبیل سقوط یا عدم سقوط حقّ خیار با تلف عین و اتلاف آن، تصرّف در عین و انتقال آن به غیر می باشد. علیرغم اهمیّت این مسأله در تدوین مواد قانونی، ادله آن به طور تفصیلی و منسجم مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است. سؤال اساسی آن است که آیا در حقّ خیار، عین موضوعیّت دارد که با ...  بیشتر