تاثیر زوال سمت نماینده بر وکالت اعطایی

محمد عابدی؛ علی ساعت چی

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 169-192

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.21167.2557

چکیده
  گاه شخص حقیقی یا حقوقی که به دیگری وکالت در انجام عملی می­دهد اصیل نیست، بلکه با سمت نماینده قانونی یا قضایی و یا قراردادی به دیگری وکالت می­دهد. پرسشی اصلی این است که زوال سمت نماینده که به عنوان معطی وکالت شناخته می­شود، چه تأثیری بر سرنوشت قرارداد وکالت و رابطه اصیل و وکیل باواسطه دارد؟ زوال سمت وکیل اول، تغییر مدیران سازمان ...  بیشتر