اعتبارسنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری

زهرا سادات مناقب؛ سید مصطفی مناقب

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 443-472

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24014.2952

چکیده
  اثبات واقعه مجرمانه، همواره با دشواری­هایی روبرو بوده و یکی از روش ­ها برای اثبات جرم، استفاده از امارات می ­باشد. اماره قانونی و اماره قضائی، دو قسم از امارات در حقوق ایران است. امارات قانونی در حقوق کیفری طریقیّت داشته و منحصر به همان مواردی می­باشد که قانونگذار آن را معتبر شناخته است. از مصادیق مهمّ امارات قانونی در حقوق کیفری ...  بیشتر