نهادینه شدن نهاد «اجتهاد» در خلافت راشدین

سید محمد صدری

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 221-254

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.15178.1639

چکیده
  اجتهاد، به معنای واقعی در حضور پیامبر اسلام مفهومی نداشته و نخستین حرکت‌ های اجتهادی در نخستین زمان‌ های کوتاه دستی از آن منبع وحی و الهام، ضرورت یافته است. از آنجاکه اصل حکومت سیاسی در هنگام خلافت خلیفه دوّم تثبیت شده بود اجتهادات خلیفه دوّم برخلاف خلیفه نخست، از سنخ اجتهادات ضروری نبود. هنگامی که نوبت خلافت به خلیفه دوّم رسید طوفان ...  بیشتر