شمول «شبهه» در قاعده درأ

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 107-136

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16651.1860

چکیده
  مشهور فقها مفادّ قاعده درأ را در شبهات موضوعیّه جاری می ­دانند، ولی شبهه در این قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیّه نیز می ­شود. شبهه در حقوق کیفری، گاهی در عنصر قانونی است و گاه در عنصر معنوی و گاه در عنصر مادی؛ شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است. شبهه دیگری در فقه مطرح می ­شود و آن شبهه توبه است که اگر شبهه در احراز توبه ...  بیشتر