تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران

سیدمحمود مجیدی؛ فاطمه تاج آبادی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 289-316

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.18286.2131

چکیده
  امروزه در فرآیند جرم ‌انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می‌ شود که می ‌تواند در حیطه‌ جرائم مختلف، جرم ‌انگاری ‌های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم‌ انگاری ‌ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می ‌شود. از اینرو ...  بیشتر