قلمرو حقوق همسر در روابط زناشویی از منظر فقه و حقوق خانواده

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 359-378

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.10902.1068

چکیده
  نیازهای جنسی انسان در کنار نیازهای عاطفی او مورد توجه اسلام قرار گرفته است. از آنجا که کانون خانواده تنها محلّ قانونی- اخلاقی تأمین این نیازهاست و خانواده نیز با در کنار هم قرارگرفتن زن و مرد شکل می گیرد بایستی این نیازها برای هر دو نفر آنها به رسمیّت شناخته شده و ساز وکار تأمین آن نیز در نظام فقه اسلامی در نظر گرفته شود. هرچند در دیدگاه ...  بیشتر