وجه تصحیح عبادیّت «طهارات ثلاث»

حبیب اجودانی؛ حمید مسجدسرایی؛ محمدجواد باقی زاده

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.11157.1095

چکیده
  در علم اصول ثابت است که واجبات غیری، توصّلی بوده و نیازی به قصد قربت ندارند، حال آن که طهارات ثلاث با وجود واجب غیری بودن باید به قصد عبادیّت اتیان شوند، وگرنه جنبه مقدّمی نخواهند داشت. جهت حلّ این اشکال، اصولیان مسیرهای متعدّدی را پیموده اند که عبارتند از: قصد امر نفسی استحبابی در ضمن قصد امر غیری؛ قصد عنوان لازم القصد مجهولی که در ...  بیشتر